کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود کتاب , نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود , کتاب نکاتی پیرامون مدیریت , رشته مهندسی فناوری اطلاعات , کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , دانلود کتاب تست دانشجویی , دانلود پروژه ومقاله , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت

رفتن به سایت اصلی

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات  توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها تجز یه و تحلی ل و طراح ی سیستم کلیات جو امع و سیر تحو ل آنها -1 عصر شکار: مرح له دادهها + عصر آمرا نه (چماقی) + نوآموز در کنار استاد کار . -2 عصر کشاورزی: مدیری ت شلاق ی + روش پیرو ی از انسان بز رگ (مکتب خانهای )  -3 عصر صنعتی: نظری ه مدیری ت حمار ی + اعتقاد به انسا ن بزرگ اما نه با وسعت پیش + ین منب ع بـودن پـول و سـرمای ه .) (استراتژیک -4 عصر فرا صنعتی 🙂 (اطلاعات تبدیل به مدیریت خدمتگرا + تبدیل اطلاعا ت به دانش + دانـش منبـع اسـتراتژیک . در این عصر ارز ش افزو ده ازطریقتبدی ل اطلاعا ت به دانش و همچنین سرعت انتقا ل آن حاصل میشود. -5 درعصر خرد و فرزانگی ) (حکمت · تفکر سیستم ی در محیط ی میا ن رشته ای رشد کرد. تفکر سیستم ی بر تغییر نگرش مبن ی برتفکیک علو م بر حوزهها ی تخصص ی و ریز، به نگر ش مبتنی بر ترکیب یافته ها ی رشته های گوناگو ن علمی، تاکید دارد · مبانی تفکر تحلیل ی تجزیه مدار .1 معطو ف شد ن ذهنیت غال ب محق ق به بخش فیزیک ی یاخارج ی جهان .  .2 تاکید براینک ه هر پدیده ای حا صل تجزی ه یا ترکی ب سایر پدیدههاس . ت .3 تاکید بر کم ی کرد ن رواب ط علم . ی .4 افزا یش دقت (که مط لوب هن ایی هر پژوهشگر است ) . مبان ی تفکر سیستمی .1 تصور ارگانیک .2 کل نگری .3 مد ل سازی .4 بهبود شناخت :   · زندگ ی در یک سیست م ارگانی ک مستمر است . · شناخت آدم ی از یک کل از طری ق مشاهده دفراگر های ی که در درون آن به وقو ع میپیوندند بـه دسـ ت مـیآیـد نـه از طری ق مشاهد ه اجزای آن . کل · آنچ ه فرد مشاهد ه میکند خود واقعی ت نیس ت بلک ه ادرا ك وی زا واقعی ت اس . ت · به دل یل دمحدو یتها اطلاعات کافی میخواه یم و نه خیل ی کام ل و دقیق . عوامل موثر بر رشد نگرش سیستمی .1 نظری ه عموم ی سیستم ها .2 عل م کنتر ل و ارتباطا ت ) (سایبرنتیک 1. نظری ه عمومی سیستمها: زمینه اصل ی مطالعه و قلمرو موضوع ی آن ه«پدید رشد وتکامل» است و فرض اصل ی آن ای ن اس ت که فراگرد رشد و مراح ل بعد ی و نهای ی آن ) (تکامل از یک الگوی یکسا ن تبعیت میکنند (مانند رشد یک شرک ت از نظر اقتصاد و رشد میکروب ازنظر زیست شنا س.)  برخلا ف پدیده ها ی فیزیک ی مانند جاذب ه و الکتریسیته، پدید ه حیا ت فقط در موجودیتها ی منحصر به فرد بنام م«ارگانیس » یاف ت . میشود · هد ف نظری ه عموم ی سیستم ها : کش ف قوانی ن و نظم ذات ی انوا ع پدیدههاست . از ای ن نظر میتو ان آن را سیالترین نظریه سیستم ی به ،شمار آورد زیرا در چهارچوب نظر ی آن هیچ نظری ه قاط عی ارائه شد ه است ویژگی های نظر یه سیستمی .1 به مه پیوستگ ی و وابستگ ی اجزا .2 کل گرایی .3 هد ف جوییهر سیستم .4 ورودی ها و خروجی ها .5 فرآیند تبدی ل (ورودی به خرو ) جی .6 مقابله با بینظمی و کهولت (آنتروپ مجموعه تست  -1 بر اساس اصل پیتر………….  الف) انتصابات در سازمان بر اساس شایستگی صورت میپذیرد.  ب) روند ارتقاء کارکنان تا زمانی در سازمان ادامه مییابد که به حد بی کفایتی برسند.  ج) شایستگی کارکنان باید بر اساس اصول طبقه بندی مشاغل ارزیابی شود.  د) سازمانها از اصل سلسله مراتب در حد بهینه استفاده نمیکنند.   -2 این نظریه که کارها متناسب با زمانی که میتوانند اشغال کنند، گسترش مییابند تحت چه اصـطلاحی در مدیریت مطح شده است ؟ الف) قانون پارکینسون ب) اصل پیتر ج) قانون پاره تو د) بوروکراسی  -3 فرد یا واحدی که به طور اختصاصی در خدمت یک مدیر اجرایی باشد را…………… مینامند.  الف) ستاد شخصی ب) ستاد تخصصی ج) ستاد عمومی شخصی د) ستاد عمومی تخصصی  -4 هنگامی که سازمان در محیطی متحول و پیچیده فعالیت کند و ارائه به موقع محصول امری حیاتی باشـد بهتر است از سازماندهی………………. استفاده کنیم.  الف) بر مبنای فراگرد ب) بر مبنای هدف ج) ماتریسی د) بر مبنای زمان فعالیت  -5 در هرم سازمانی مسطح، سرعت تصمیمگیری………… و حیطه نظارت…………… می . باشد الف) کم، محدود ب)کم، گسترده ج) زیاد، محدود د) زیاد، گسترده  -6 برای حل مسائل غیرقابل پیش بینی…………………. مورد نیاز است.  الف) ترکیب افقی زیاد ب) ترکیب عمودی زیاد ج) تفکیک افقی زیاد د) تفکیک عمودی زیاد پاسخنامه  -1 گزینه ب صحیح است) اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی این ادعا را بیان میدارد کـه کارکنـان در سـازمان بـه علـت نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر ارتقا پیدا میکنند و این روند تا زمانی ادامه مـییابـد کـه بـه حـد بـی کفایتی در یک شغل میرسند و در همان جا باقی می . مانند  -2 گزینه الف صحیح است) قانون پارکنیسون زمینه گسترش بی رویه بوروکراسی را بیان میکند. از دید این قانون کارها با توجه به زمانی که میتوانند اشغال کنند گسترش مییابند و این گستردگی به میـزان و ماهیـت کـار ارتبـاط چنـدانی ندارد. پارکنیسون انگیزه گسترش بی رویه بوروکراسیها را تمایل مدیران به داشتن رئوسان بیشتر میداند کـه در نتیجـه موجب افزایش کارکنان ایجاد وظایف کاذب و تکراری و ارائه خدمات کارکنان به یکدیگر می . گردد  -3 گزینه الف صحیح است) منظور از ستاد شخصی واحد یا فردی است که به طور اختصاص در خدمت یک مدیر اجرایی است.  منظور از ستاد تخصصی، واحدی تخصصی است که برای انجام وظایف ویژهای ایجاد میشود نظیر واحد حسابداری، امـور کارکنان، خرید و خدمات ماشینی.  ستاد عمومی واحدی است که کمکهای زیادی به مدیرت عالی سازمان میکند و دو نوع است: شخصی و تخصصی ستاد عمومی شخصی فرد یا واحدی است که به رئیس سازمان کمک میکند هماننند چشم و گوش در اختیـار وی قـرار میگیرد.  ستاد عمومی تخصصی واحدی است که برای انجام اموری نظیر بازاریابی، روابط کار، طراحی و مهندسی ایجاد می . شود  -4 گزینه ج صحیح است) هنگامی که موفقیت درگرو «بهبود هماهنگی و رسیدن به هدف در یک مقطع زمـانی معـین» باشد بهتر است از سازماندهی بر مبنای هدف استفاده کنیم. همچنین هنگامی که «افزایش کارایی و کاهش هزینـه» مـد نظر باشد بهتر است از «سازماندهی بر مبنای فراگرد» استفاده کنیم. هنگامی که سازمان در محیطی متحـول و پیچیـده فعالیت کند و برای آن ارائه به موقع محصول امری حیاتی باشد بهتر است از سـازماندهی خزانـهای (ماتریسـی) اسـتفاده کنیم. Pdf: نوع فایل   سایز: 1.00mb تعداد صفحه:63

 • گزارشکار ساختمان سازی

  گزارشکار ساختمان سازی گزارشکار ساختمان سازی , گزارشکار ساختمان سازی رفتن به سایت اصلی گزارش كار روزانه: شنبه83/4/27 فعالیت های انجام شده: -قالب بندی ستون -EW4P (شمالی)  ‌}امروز: 2^m 15 و كل: 2^m 9202{ -خاك ریزی روی كوله جنوبی -كندن…

 • پروژه کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا

  پروژه کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا پروژه کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا , پروژه کارافرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا , طرح توجیهی شركت تعاونی كاركنان نداجا , کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا , دانلود پروژه شركت تعاونی كاركنان نداجا ,…

 • دانلود فایل ورد Word پروژه ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری

  دانلود فایل ورد Word پروژه ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری دانلود فایل ورد Word پروژه ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری , دانلودپروژه ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری , دانلود فایل ورد…

 • بازی های بومی ومحلی مختص خراسان رضوی

  بازی های بومی ومحلی مختص خراسان رضوی بازی های بومی ومحلی مختص خراسان رضوی , بازی های بومی محلی ایران , تحقیق تربیت بدنی , تحقیق علوم اجتماعی , تحقیق مدیریت رفتن به سایت اصلی بازی های بومی محلی ایران7…

 • برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی , برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی رفتن به سایت اصلی فهرست فصل…

 • مغرفی و بررسی کلی شبکه های بی سیم WLAN

  مغرفی و بررسی کلی شبکه های بی سیم WLAN مغرفی و بررسی کلی شبکه های بی سیم WLAN , WLAN , wwwticofileir , شبکه , بی سیم , معرقی , مخابرات , اطلاعات , امنیت , وای فای , کامپیوتر…

 • گزارش كار آزمایشگاه مدار منطقی

  گزارش كار آزمایشگاه مدار منطقی گزارش كار آزمایشگاه مدار منطقی , گزارش كار آزمایشگاه مدار منطقی , دانلود گزارش كار آزمایشگاه مدار منطقی , دانلود گزارش كار , دانلود , گزارش كار , آزمایشگاه مدار منطقی رفتن به سایت اصلی…

 • تاثیر پانل­های خورشیدی روی کیفیت توان شبکه ­های توزیع و ترانسفورماتورها

  تاثیر پانل­های خورشیدی روی کیفیت توان شبکه ­های توزیع و ترانسفورماتورها تاثیر پانل­های خورشیدی روی کیفیت توان شبکه ­های توزیع و ترانسفورماتورها , Distribution networks distribution transformers harmonics solar panels (SPs) رفتن به سایت اصلی Impact of Solar Panels on…

 • پروژه جامع معرفی چند نوع افت و مبارزه با انها

  پروژه جامع معرفی چند نوع افت و مبارزه با انها پروژه جامع معرفی چند نوع افت و مبارزه با انها , افت , چند نوع افت , مبارزه با افات , افات گیاهان , معرفی افات گیاهان , مبارزه با…

 • تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی

  تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی , تحقیق كشاورزی , كشاورزی و زراعت , دانلود تحقیق , كار تحقیقی كشاورزی , كشاورزی , زراعت , تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی , اكولوژی , گیاهان , گیاهان زراعی رفتن به…

 • برنامه نویسی متلب

  برنامه نویسی متلب برنامه نویسی متلب , متلب , محاسبات عددی رفتن به سایت اصلی این فایل شامل چند برنامه از درس محاسبات عددی در متلب است که برای دانشجویانی که این درس را دارند مناسب است.

 • پاورپوینت شبكه های فعالیت 102 اسلاید ( شبکه AOV )

  پاورپوینت شبكه های فعالیت 102 اسلاید ( شبکه AOV ) پاورپوینت شبكه های فعالیت 102 اسلاید ( شبکه AOV ) , شبکه های فعالیت AOV , پاورپوینت شبكه های فعالیت , پروژه پاورپوینت شبکه های فعالیت رفتن به سایت اصلی…

 • آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 87

  آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 87 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 87 , قیمت , نوسانات , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم , بالاترین و…

 • مبانی نظری رشد اجتماعی وخطر جویی

  مبانی نظری رشد اجتماعی وخطر جویی مبانی نظری رشد اجتماعی وخطر جویی , مبانی نظری خطرجویی , مبانی نظری , خطرجویی , ادراک خطر در نوجوانان , رشد هیجانی و خطرجویی , رشد اجتماعی و خطرجویی رفتن به سایت اصلی…

 • پروژه کارآفرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک

  پروژه کارآفرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک پروژه کارآفرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک , پروژه کارافرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک , طرح توجیهی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک , کارآفرینی پرورش گل و گیاهان…

 • تایمر

  تایمر تایمر , برنامه , تایمر , سی شارپ رفتن به سایت اصلی فایل مربوط حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد. برنامه تایمر در قالب فرمی ساده با قابلیت شروع, توقف و نوسازی ارایه گردیدهاست. فایل مربوط حاوی…

 • مقاله تحلیل آکوستیک امیشن (Acoustic Emission) در شناسایی نشتی یک مخزن

  مقاله تحلیل آکوستیک امیشن (Acoustic Emission) در شناسایی نشتی یک مخزن مقاله تحلیل آکوستیک امیشن (Acoustic Emission) در شناسایی نشتی یک مخزن , اکوستیک امیشن , نشت , امواج , ترک رفتن به سایت اصلی چکیده مقاله: آکوستیک امیشن می…

 • تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران

  تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران , تاثیر اجرای سیاستهای…

 • طرح مالی كارخانه شكلات فرمند

  طرح مالی كارخانه شكلات فرمند طرح مالی كارخانه شكلات فرمند , پروژه مالی كارخانه شكلات فرمند , تحقیق مالی كارخانه شكلات فرمند , مقاله مالی كارخانه شكلات فرمند , طرح مالی كارخانه شكلات فرمند , گزارش مالی كارخانه شكلات فرمند…

 • کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال

  کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال , کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان توقیف اموال رفتن به سایت اصلی کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. تعریف…………………………………………………………………………………………………… کلیات……………………………………………………………………………………………………..…

 • صفات و خصوصیات عرب

  صفات و خصوصیات عرب صفات و خصوصیات عرب , عرب ها , خصوصیات اعراب , صفات اعراب رفتن به سایت اصلی در این کتاب با صفات و خصوصیات اعراب اشنا خواهید شد

 • پاورپوینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی

  پاورپوینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی پاورپوینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی , پاورپوینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار , حفاظت و ایمنی , ایمنی کارگران درحین اجرای کار , ایمنی کارگران…

 • ترجمه مقاله کنترل فرکانس هوشمند در یک ریزشبکه AC: تکنیک تنظیم فازی مبنی بر PSO آنلاین

  ترجمه مقاله کنترل فرکانس هوشمند در یک ریزشبکه AC: تکنیک تنظیم فازی مبنی بر PSO آنلاین ترجمه مقاله کنترل فرکانس هوشمند در یک ریزشبکه AC: تکنیک تنظیم فازی مبنی بر PSO آنلاین , ــ منطق فازی , ، کنترل هوشمند،…

 • پرسشنامه تست دست برتری

  پرسشنامه تست دست برتری پرسشنامه تست دست برتری , پرسشنامه تست دست برتری , تست دست برتری رفتن به سایت اصلی پرسشنامه تست دست برتری مشخصات « پرسشنامه تست دست برتری » روایی و پایایی: ندارد خرده مقیاس ها: ندارد…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان ماکو

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان ماکو نقشه ی زمین شناسی شهرستان ماکو , نقشه زمین شناسی شهرستان ماکو , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ماکو , نقشه ی سازند های شهرستان ماکو , شیپ فایل سازندهای شهرستان ماکو , نقشه…

 • مقاله بررسی كمی و كیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری

  مقاله بررسی كمی و كیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری مقاله بررسی كمی و كیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری , باریت و بنتونیت در صنعت حفاری , باریت و بنتونیت درگل…

 • پلان معماری ساختمان مسكونی 150 متری

  پلان معماری ساختمان مسكونی 150 متری پلان معماری ساختمان مسكونی 150 متری , پلان اتوكد , نقشه های معماری , پلان ساختمان مسكونی , اتوكد , معماری , نقشه اتوكد , دانلود پلان معماری , پلان آماده معماری , نقشه…

 • دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

  دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان , دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت…

 • پاورپوینت میکروکنترلر پیک ، ساختار ، برنامه ریزی و کاربرد ها به همراه تصاویر آموزشی

  پاورپوینت میکروکنترلر پیک ، ساختار ، برنامه ریزی و کاربرد ها به همراه تصاویر آموزشی پاورپوینت میکروکنترلر پیک ، ساختار ، برنامه ریزی و کاربرد ها به همراه تصاویر آموزشی , پاورپوینت , خرید پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , دانلود…

 • تحقیق از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری

  تحقیق از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری تحقیق از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری , تحقیق تاریخ , دانلود تحقیق , كار تحقیقی تاریخ , تحقیق از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *