کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی عروض و قافیه

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی عروض و قافیه

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی عروض و قافیه , دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی عروض و قافیه , دانلود , کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی عروض و قافیه , دانلود کتاب , مجموعه زبان وادبیات فارسی , عروض قافیه , عروض و قافیه , عروض سنتی

رفتن به سایت اصلی

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی عروض و قافیه عروض دانشی است که وزن ها و بحرهای شعر را بررسی میکند. عروض همچون ترازویی است که وزن شعر با آن سنجیده میشود. برای عروض چند وجه نام گذاری یاد شده است که مهمترین آن ازین قرار است:  این دانش را عروض گفته اند زیرا معروض علیه شعر است و شعر را بر آن عرضه میکنند تا موزون را از ناموزون تشخیص دهند.  از آنجا که واپسین بخش مصراع نخست یک بیت عروض نام دارد و با مشخص شدن آن، وزن شعر قوام مییابد و مشخص میشود، از باب تسمیهی کل بر جزء، دانش مورد نظر را عروض نامیده اند.  خلیل احمد، واضع علم عروض، این دانش را در شهر مکه بنیاد نهاد؛ از آنجا که عروض نام دیگر مکه است، نام علم مورد نظر را هم عروض گذاشته . اند به هر روی، وجه نام گذاری این دانش برای ما اهمیتی ندارد و ما با چگونگی آن سر و کار داریم نه با نام آن. در همین جا گفتنی ست که یکی از آفتهای دانش عروض، انبوه نام گذاریهای بیهوده و پیچیدهی آن است که هم کار آموزش را دشوار میکند و هم ذهن آموزنده را از مباحث اصلی مربوط به وزن به سوی از بر کردن چند نام نابهنجار منحرف دمیساز . برخی در انتقاد از عروض سنتی چنین : گفتهاند « کدام دانشآموز یا دانشجو یا حتا دوستدار شعری است که عروض فارسی را کلاف سر در گمی نبیند و از مضایق افاعیل و ازاحیف و تقسیم به ارکان به در آید و بر اسباب و علل آنها شناسایی علمی حاصل کند و اوزان اصلی و فرعی را تمیز دهد و مهمتر از همه، پی ببرد که این کوتاه و بلند شمردنها و این قطع و وصل کردنها و این مفتعلن مفتعلن گفتنها بر مبنای چه اصولی و چه ضوابطی صورت میگیرد و بر چگونگی و چرایی آنها آگاهی یابد تا لااقل آنها را بازی ناظمان یا شوخی ادبی یا قراردادهای منعندی تلقی نکند؟» (نجفی، ص )148 به راستی این گفته ی درستی است و انتقاد بجایی را در بر دارد. در برابر عروض کهن باید موضع درستی را برگزید. راه درست این نیست که آن را به یک باره کنار بگذاریم و بیهوده بینگاریم و همهی اصول و قواعدش را انکار کنیم و نادرست بپنداریم. در برخورد با عروض کهن باید راه اصلاح و انتقاد را در پیش گرفت و کاستیهای آن را برطرف ساخت و از سودمندیهایش بهره برد. اما غافل نباید بود که نخستین گام در این راه، شناخت درست آن است. با مسخره کردن عروض و اعتراض به دشواریهای آن نمیتوان کاری از پیش برد و گرهی را گشود. به جای این که از عروض بهراسیم و یا در پی انکارش برآییم، باید آن را به درستی بشناسیم و ساز و کارش را دریابیم و نقاط ضعف و قوتش را تشخیص دهیم تاعروض و قافیه «9»  هم مردهریگی بدین کهنی را به یکسو ننهیم و هم دانشی چنین با قابلیت را کاربردی نو ببخشیم و به اصطلاح، آن را به- روز کنیم. در این راه، ساده کردن اهمیت بسیاری دارد. عروض برخلاف ظاهر پیچیده اش، ماهیتی ساده دارد. به گفت ی نجفی«همیشه فرض بر این نهاده شده است که عروض فارسی پدیده ای فوقالعاده پیچیده و بغرنج است. این درست نیست. اگر مطلبی پیچیده بنماید نخست بدین سبب است که آن را پیچیده پنداشتهاند. این نکته به خصوص درمورد عروض صدق میکند، زیرا کسانی که به عروض پرداخته اند بی جهت آن را پیچانده اند…عروض قراردادی است بر روی زبان و پیرو قوانین زبان. همهی قراردادها ساده اند، چه هنگام فراگرفتن و چه هنگام به کار بردن. پس اگر به حقیقت شیوه ای که عروضیان در بررسی وزن شعر فارسی به کار برده اند آن را بی جهت پیچیده کرده باشد ناچار باید نتیجه گرفت که عروض تا کنون روشی واقعا علمی نداشته است. اگر وزن شعر را بتوان به شیوهی سادهتری بررسی کرد میتوان حکم کرد که علم عروض هنوز ناتوان است.»(نجفی، ص149).در برابر، از عروض سنتی دفاع هم شده است:  « عروض علمی ست که بر آن ستم رفته است. در یکصد سالهی اخیر گروهی بر آن تاخته و خرده ها گرف تهاند و چنین نشان داده اند که عروض سنتی دانشی غامض و بغرنج و بی فایده است. این قضاوتهای شتابزده و غیر منصفانه در حالی بوده است که ما از دیرباز علوم دیرفهم و مشکلتر از عروض بسیار داشتهایم که همه به پایمردی و همت علمای متقدم خود قرار دهیم و به صرف این که دسته بندی ریزتری کرده ایم نتیجه ی کار خود را دقیقتر از شمارش خود نیمکتها بدانیم. دسته بندی ریزتر همواره نتیجه ی دقیقتری را درپی نخواهد داشت. در مورد عروض هم وضعیتی همانند دیده میشود. در روش سنتی کلام را به ریزترین اندازهی ممکن تتقسیم میکنند و به حروف ساکن و متحرك میرسند؛ در حالی که نیازی بدین کار نیست و در وزن با هجاها سر و کار داریم نه با حرفها. تقسیم بندی عروض قدیم واقعی هم نیست چراکه آنچه انسان تلفظ میکند مجموعه ای ست از هجا ها نه حرفها. اگر گفتار تلفظ شدهی یک فرد را به حرفهای جدا جدا تجزیه کنیم، به چیزی دست مییابیم که درواقع، او تلفظ نکرده است؛ اما اگر گفتار کسی را در حد هجاها تجزیه کنیم، کوچکترین بخشهایی را که او به راستی بر زبان آورده است به دست میآوریم. بنا بر این، دسته بندی عروض سنتی هم ناکارآمد است و هم بیهوده و به دور از واقعیت. افزون بر آنچه گفته شد، اشکال دیگری هم بر روش سنتی وارد است و آن این که پس از پرداختن به حرفها واحدهای برساخته ای به نام سبب و فاصله را نیز معتبر میشمارد عروض سنتی نمیتواند پاسخ خرسند کننده ای به پرسشهای گفته شده بدهد و در برابر چنین پرسشهایی کاری جز توجیه کردن روش ناکارآمد خود نمیتواند کرد. با این همه، عروض کهن اصول و قواعدی دارد که بخشی از آنها منطقی مینماید و در میان آن میتوان نظم و ترتیبی یافت و بر پایه ی همان نظم و ترتیب به آموزش آن پرداخت.

 • تحقیق انقلاب اسلامی ایران و نظریه اسكاچپل

  تحقیق انقلاب اسلامی ایران و نظریه اسكاچپل تحقیق انقلاب اسلامی ایران و نظریه اسكاچپل , تحقیق علوم سیاسی , دانلود تحقیق , كار تحقیقی علوم سیاسی , علوم سیاسی , تحقیق انقلاب اسلامی ایران و نظریه اسكاچپل , انقلاب اسلامی…

 • دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) , دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان کازرون

  نقشه کاربری اراضی شهرستان کازرون نقشه کاربری اراضی شهرستان کازرون , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان کازرون , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کازرون , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان کازرون , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان کازرون…

 • برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

  برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد , برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد رفتن به سایت اصلی بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از…

 • پاورپوینت ریخته گری تحت فشار

  پاورپوینت ریخته گری تحت فشار پاورپوینت ریخته گری تحت فشار , ریخته گری تحت فشار , تحقیق ریخته گری تحت فشار , مقاله ریخته گری تحت فشار , پروژه ریخته گری تحت فشار , پژوهش ریخته گری تحت فشار رفتن…

 • پرسشنامه ی تیپ های شخصیتی (A-B) فریدمن 1987

  پرسشنامه ی تیپ های شخصیتی (A-B) فریدمن 1987 پرسشنامه ی تیپ های شخصیتی (A-B) فریدمن 1987 , پرسشنامه ی تیپ های شخصیتی (AB) فریدمن 1987 , Inventory personality types (AB) 1987 Friedman , دانلود پرسشنامه ی تیپ های شخصیتی (AB)…

 • مقاله تحقیق عربی درباره طلاق(زبان وادبیات عرب)

  مقاله تحقیق عربی درباره طلاق(زبان وادبیات عرب) مقاله تحقیق عربی درباره طلاق(زبان وادبیات عرب) , مقاله تحقیق عربی درباره طلاق(زبان وادبیات عرب) رفتن به سایت اصلی  مقاله تحقیق عربی درباره طلاق(زبان وادبیات عرب) فصل اول- معانی طلاق طلاق از نظر…

 • پروژه معماری جهان مصر باستان

  پروژه معماری جهان مصر باستان پروژه معماری جهان مصر باستان , معماری جهان , پروژه معماری جهان , معماری مصر باستان , معماری مصر , دانلودپروژه , معماری جهان مصر , پروژه معماری جهان مصر رفتن به سایت اصلی اگر…

 • بررسی رابطه بین اضطراب با پرخاشگری

  بررسی رابطه بین اضطراب با پرخاشگری بررسی رابطه بین اضطراب با پرخاشگری , بررسی رابطه بین اضطراب با پرخاشگری , اضطراب , پرخاشگری رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب عنوان  صفحه چکیده ..................................................................................................................................1    فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه.....................................................................................................................................................................................3 بیان مسله.............................................................................................................................................................................…

 • عنوان آزمایش : بررسی هومئوستازیس

  عنوان آزمایش : بررسی هومئوستازیس عنوان آزمایش : بررسی هومئوستازیس , عنوان آزمایش بررسی هومئوستازیس , بررسی هومئوستازیس , هومئوستازیس رفتن به سایت اصلی عنوان آزمایش : بررسی هومئوستازیس وسایل مورد نیاز : بشر ، سرم فیزیولوژی ، قلب قورباغه…

 • دانلود پاورپوینت بازارهای کارا (فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  دانلود پاورپوینت بازارهای کارا (فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دانلود پاورپوینت بازارهای کارا (فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) , کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه…

 • جزوه محوطه سازی( مرجع دانشجویان مهندسی عمران)

  جزوه محوطه سازی( مرجع دانشجویان مهندسی عمران) جزوه محوطه سازی( مرجع دانشجویان مهندسی عمران) , جزوه محوطه سازی رفتن به سایت اصلی جزوه محوطه سازی جزوه محوطه سازی درس محوطه سازی یکی از دروس رشته عمرانه که در اون به…

 • کار آموزی در چاپخانه

  کار آموزی در چاپخانه کار آموزی در چاپخانه , معرفی کل شرکت چاپخانه , 13 شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود , 14فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی , 21 فعالیت های انجام شده (…

 • پروژه درس طراحي سيستم‌هاي زهكشي

  پروژه درس طراحي سيستم‌هاي زهكشي پروژه درس طراحي سيستم‌هاي زهكشي , زهکشی , طراحی , سیستم , دانلود , پروژه , دانلود پروژه , پروژه زهکشی , شبکه های زهکشی , پروژه درس طراحی زهکشی , The design of drainage…

 • پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT)

  پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT) پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT) , پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_والاس (LWMAT) , Locke – Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT) , دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی , دانلود مقیاس سازگاری زناشویی , سازگاری زناشویی رفتن…

 • مقاله آموزشی درباره واژگان‌ ورزش‌ نوین‌ در زبان فارسی

  مقاله آموزشی درباره واژگان‌ ورزش‌ نوین‌ در زبان فارسی مقاله آموزشی درباره واژگان‌ ورزش‌ نوین‌ در زبان فارسی , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود…

 • جایگاه وتاثیر اخلاق در حوادث تكوینى وعلوم تجربی

  جایگاه وتاثیر اخلاق در حوادث تكوینى وعلوم تجربی جایگاه وتاثیر اخلاق در حوادث تكوینى وعلوم تجربی , جایگاه وتاثیر اخلاق در حوادث تكوینى وعلوم تجربی رفتن به سایت اصلی یكى از اصول كلى كه قرآن كریم بدان اشاره مى‏كند این…

 • جزوه آب و هوا شناسی رشته جغرافیا

  جزوه آب و هوا شناسی رشته جغرافیا جزوه آب و هوا شناسی رشته جغرافیا , دانلود جزوه آب و هوا شناسی , دانلود جزوه , آب و هوا شناسی , رشته جغرافیا , دانلود , جزوه آب و هوا شناسی…

 • مبانی نظری بیماری صرع، اپیدمیولوژی صرع، بیماران مصروع

  مبانی نظری بیماری صرع، اپیدمیولوژی صرع، بیماران مصروع مبانی نظری بیماری صرع، اپیدمیولوژی صرع، بیماران مصروع , مبانی نظری بیماری صرع , اپیدمیولوژی صرع , بیماران مصروع , مبانی نظری بیماری صرع , اپیدمیولوژی صرع , مبانی نظری اپیدمیولوژی صرع…

 • پروژه کارآموزی مدیریت و اجراء در ساختمان سازی

  پروژه کارآموزی مدیریت و اجراء در ساختمان سازی پروژه کارآموزی مدیریت و اجراء در ساختمان سازی , مدیریت و اجرا در ساختمان سازیپروژه مدیریت و اجرا در ساختمان سازی پروژه کارآموزی مدیریت و اجرا در ساختمان سازیکارآموزی مدیریت و اجرا…

 • دانلود پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی تألیف دکتر هیبتی و همکاران)

  دانلود پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی تألیف دکتر هیبتی و همکاران) دانلود پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب…

 • پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 12 واحدی 3 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش

  پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 12 واحدی 3 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 12 واحدی 3 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد , پلان اتوکد…

 • گزارش کاراموزی شركت تولیدی لوازم تزئینی خودرو

  گزارش کاراموزی شركت تولیدی لوازم تزئینی خودرو گزارش کاراموزی شركت تولیدی لوازم تزئینی خودرو , گزارش کاراموزی شركت تولیدی لوازم تزئینی خودرو , کاراموزی شركت تولیدی لوازم تزئینی خودرو , کارورزی شركت تولیدی لوازم تزئینی خودرو , دانلود گزارش کارآموزی…

 • بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان-گرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده توسط تحلیل بازه­ای

  بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان-گرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده توسط تحلیل بازه­ای بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان-گرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده توسط تحلیل بازه­ای , Distribution systems , Interval analysis , Network reconfiguration ,…

 • تحقیق

  تحقیق تحقیق , کلید وازه , بورس رفتن به سایت اصلی

 • انتقال گرما (هولمن)

  انتقال گرما (هولمن) انتقال گرما (هولمن) , انتقال گرما (هولمن) رفتن به سایت اصلی انتقال گرما (هولمن) توضیحات : کتاب انتقال حرارت جک هولمن به عنوان یکی از محبوب ترین متون انتقال حرارت است. این کتاب به سبب وضوح آن در…

 • دانلود پاورپوینت هدایت و انگیزش: هدایت و رهبری سازمانی (فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی الوانی)

  دانلود پاورپوینت هدایت و انگیزش: هدایت و رهبری سازمانی (فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی الوانی) دانلود پاورپوینت هدایت و انگیزش: هدایت و رهبری سازمانی (فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی الوانی) , دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی…

 • پروژه بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 )

  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 ) پروژه بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 ) , بررسی…

 • خط تولید شیر ، ماست ، خامه و دوغ

  خط تولید شیر ، ماست ، خامه و دوغ خط تولید شیر ، ماست ، خامه و دوغ , خط تولید شیر , ماست , دوغ , خامه رفتن به سایت اصلی توضیح درمورد شیر:     ترکیبات طبیعی شیر : آب…

 • دانلود پاورپوینت اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

  دانلود پاورپوینت اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی دانلود پاورپوینت اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی , دانلود پاورپوینت اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی ،pptx، powerpoint , تعیین رسالت مؤسسات , عوامل مؤثر در سازماندهی بازاریابی , اهداف مؤسسه , نیروهای داخل…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *