پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدیریت بدن

پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدیریت بدن

پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدیریت بدن , پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدیریت بدن , پیشینه و مبانی نظری مدیریت بدن

رفتن به سایت اصلی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدیریت بدن توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه      پژوهش درباره مدیریت بدن و ارتباط آن با دیگر متغیرهای اجتماعی، از جمله سبک زندگی، به دو سه دهۀ اخیر مطالعات جامعه­شناختی مربوط می­شود. سوای تحقیقات بسیاری که جامعه­شناسان دیگر جوامع به مقتضای روابط و مناسبات حاکم بر جامعۀ خود در این باره انجام داده­اند، در ایران تحقیقات چندی در این حوزه انجام گرفته که به چند مورد از آن­ها اشاره می­کنیم.    آزاد ارمکی و چاوشیان(1381) در مقاله­ای با عنوان «بدن به مثابه رسانه­ی هویت» به بررسی تجربی فرضیه­ی گسسته­شدن شکل­های هویت­ از موقعیت­های ساختاری و پیوند آن با خصوصیات فرهنگی پرداخته­اند. جامعه­ی آماری این تحقیق کلیه افراد 18 ساله و بالاتر ساکن تهران بوده است که  825  نفر به عنوان حجم نمونه­ی تحقیق با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده­اند. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که سطوح گوناگون مدیریت بدن رابطه­ی معناداری با متغیرهایی دارد که آشکارا دلالت فرهنگی دارند، متغیرهایی نظیر  جنس، سن، تحصیلات، سرمایه­ی فرهنگی، دیانت، و نگرش سنتی به خانواده. اما بین مدیریت بدن و متغیرهای ساختاری مثل پایگاه اقتصادی و اجتماعی­، سرمایه­ی اقتصادی و شغل رابطه­ی معناداری مشاهده نشده است. در پژوهشی دیگر با عنوان «بررسی جامعه­شناختی عوامل مؤثر بر مدیریت بدن در زنان (مطالعه موردی زنان شهر شیراز)»، اخلاصی(1386) به بررسی ارتباط بین پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن پرداخته است. وی رابطه معنادار میان این دو متغیر را به کمک روش پیمایشی مورد بررسی قرار داده است. حجم نمونه تحقیق 400 نفر از زنان 18 تا 40 ساله ساکن در مناطق هشت­گانه شیراز بود که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. چارچوب نظری تحقیق بر اساس آرای اروینگ گافمن، بوردیو، گیدنز و نظریه مبادله تدوین شده است. نتایج تحقیق با استفاده از آماره­های توصیفی و استنباطی نشان می­دهد که میانگین مدیریت بدن برابر با 8/62 درصد است که حاکی از میزان بالای توجه زنان به بدن در همه وجوه آن از آرایشی ، مراقبت و…است. همچنین بین متغیرهای مصرف رسانه­ای، پذیرش اجتماعی بدن و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با مدیریت بدن رابطه مستقیم ­و معنادار و بین متغیرهای دینداری و مدیریت بدن­ رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.    شیرین احمد­نیا (1385) نیز در مقاله­ای با عنوان «جامعه­شناسی بدن و بدن زنان» ضمن این که از اهمیت بدن و ضرورت توجه داشتن بر بدن از سوی زنان اشاره دارد به فشارهای فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر بدن زنان نیز توجه کرده است. او معتقد است اساساً الگوی فرهنگی غربی در سطح بین­المللی که از طریق رسانه­های جمعی و تکنولوژی­های نوین ارتباطی تشدید و تسهیل می­گردد، ارزش­های خاصی مرتبط با اشکال و اندازه­های بدنیِ ایده­آل و مطلوب را مورد تأکید قرار می­دهد، به طوری که این گونه ارزش­ها به عنوان ایده­آل­ها و اهداف عینی بر رفتارهای افراد به­ویژه در جوامع مختلف برای هماهنگ کردن یا نزدیک­تر کردن خصوصیات بدن خود با این ارزش­ها مورد توجه قرار می­گیرند. نمونه مشخص این ارزش­ها که امروزه در مورد زنان در اکثر جوامع مورد توافق قرار گرفته باریک اندامی است. او همچنین به پیامدهای سوء رژیم­های لاغری برای سلامت روانی و جسمانی زنان اشاره کرده است.          موحد، غفاری­نسب و حسینی (1389) در پژوهشی تحت عنوان «آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان» به مطالعه و بررسی دلایل آرایش دختران ساکن در دامنه شهر شیراز پرداخته­اند. این مطالعه به روش کیفی و از طریق مصاحبه با 30 دختر جوان (18-30) که دارای آرایش هستند صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که آرایش  با برنامه­ی زندگی افراد در هم تنیده است و توسط آن­ها تنظیم و هماهنگ می­شود. آن­ها در طول مصاحبه به  دامنه­ای از دلایل اجتماعی، فردی و روان­شناختی برای گرایش خود به آرایش اشاره کرده­اند. این اظهارات حاکی از آن است که با وجود فشارهای ساختاری موجود، دختران در انتخاب آرایش تا حدودی عاملیت خود را حفظ کرده­اند و آن را به شیوه­ای عقلانی برای کسب سرمایه نمادین و حتی تبدیل آن به دیگر سرمایه­ها به کار می برند. خواجه­نوری وهمکاران (1390) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سبک زندگی و مدیریت بدن پرداخته­اند.در این پژوهش پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی موجود، نظریه­ی ترکیبی مبتنی بر نظریه­ی گیدنز ساخته شده است. داده­های  این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و با تهیه پرسشنامه خودگزارشی در بین  نمونه­ای 508 نفری از زنان 15 تا 64 ساله شهر شیراز و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که در سطح تحلیل دومتغیره تمامی سبک­های زندگی با مدیریت بر ظاهر و همچنین تغییر شکل اندام رابطه داشته­اند. اما در تحلیل چندمتغیره مشاهده شد که سبک­های مدرن ورزشی- موسیقی، فراغتی، مشارکت­های جدید، مذهبی و در نهایت، موسیقی سنتی روی هم توانسته­اند مدیریت زنان بر ظاهر­شان را با 45 درصد تبیین کنند و متغیرهای سبک مشارکتی جدید، ورزشی- موسیقی جدید، موسیقی قدیمی و در نهایت فراغتی روی هم 3/30 درصد تغییرات مدیریت تغییر شکل اندام زنان را تبیین کنند. رضایی و دیگران (1389) در مقاله پژوهشی خود با عنوان «مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی» به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مدیریت بدن پرداخته­اند و با استفاده از روش پیمایشی از مجموع 6000 دانشجوی دختر دانشگاه مازندران بر مبنای فرمول کوکران 400 نمونه به روش خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب نموده­اند. دیدگاه­های نظری فمینیسم سوسیال، نظریه فوکو، گیدنز و گافمن برای تبیین مسئله به کار گرفته شده­اند. یافته­های تحقیق نشان می­دهد عوامل مستقیم مؤثر در مدیریت بدن عبارتند از: مصرف­گرایی، فشار اجتماعی، و مصرف رسانه­ای که 83 درصد تغییرات متغیر وابسته را تعیین می­نمایند. مهدوی و عباسی (1389) در تحقیقی با عنوان «بررسی میزان تمایل به مدیریت بدن و کنترل اندام و عوامل مؤثر بر آن» به بررسی میزان تمایل به مدیریت بدن و کنترل اندام و عوامل مؤثر بر آن پرداخته­اند. تحقیق به روش توصیفی از نوع زمینه­یابی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب متغیرهای جلب توجه، تشخص­طلبی، تأثیر دوستان و همسالان، تنوع­طلبی و نوگرایی، مقاصد جنسی، همانندسازی، معرف طبقه اجتماعی و داشتن هویت بالاترین تأثیر را در تبیین متغیر وابسته، یعنی میزان تمایل به مدیریت بدن، دارند.

 • پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

  پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی , پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی رفتن به سایت اصلی بیمه تامین اجتماعی  : فصل‌ اول‌ - كلیات‌     فصل‌ دوممنابع‌ درآمد - ماخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌    فصل سوم بیماری‌…

 • دانلود پاورپوینت زمین و ساختمان

  دانلود پاورپوینت زمین و ساختمان دانلود پاورپوینت زمین و ساختمان , صندو ق زمین و ساختمان , فرایند کلی عملکرد صندوق زمین و ساختمان , ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق , نقش سازمان بورس و اوراق بهادار،وزارت امور اقتصادی و دارائی…

 • مبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی، بهداشت سایت گردشگری

  مبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی، بهداشت سایت گردشگری مبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی، بهداشت سایت گردشگری , مبانی نظری گردشگری , طبیعت گردی , بهداشت سایت گردشگری , مبانی نظری گردشگری , طبیعت گردی , بهداشت سایت گردشگری رفتن به…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ

  نقشه کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ نقشه کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ , لایه جی آی…

 • جزوه محاسبات عددی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

  جزوه محاسبات عددی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین جزوه محاسبات عددی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین , جزوه محاسبات عددی جزوه محاسبات عددی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین , جزوه , جزوه محاسبات عددی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین رفتن به سایت اصلی جزوه…

 • ترجمه مقاله طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض

  ترجمه مقاله طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض ترجمه مقاله طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض , ایفای نقش , مدیریت تعارض , یادگیری اینترنتی , سوئد , دانلود , دانلود مقاله…

 • پرسشنامه مالک های تشخیصی اختالل

  پرسشنامه مالک های تشخیصی اختالل پرسشنامه مالک های تشخیصی اختالل , پرسشنامه مالک های تشخیصی اختالل رفتن به سایت اصلی پرسشنامه مالک های تشخیصی اختالل A الگوی بادوام تجربه درونی و رفتار که به طور محسوسی از انتظارات فرهنگ فرد…

 • جزوه تکنیک های رادیوگرافی تشخیصی پرتونگاری

  جزوه تکنیک های رادیوگرافی تشخیصی پرتونگاری جزوه تکنیک های رادیوگرافی تشخیصی پرتونگاری , جزوه روشهای تخصصی پرتونگاری , جزوه آنژیوگرافی مغز , جزوه آنژیوگرافی کاروتید و مهره ای , نحوه آنژیوگرافی قلب , جزوه نماهای رادیوگرافی , جزوه آئورتوگرافی ,…

 • اثر ضد سرطانی زردچوبه

  اثر ضد سرطانی زردچوبه اثر ضد سرطانی زردچوبه , زردچوبه , ضد سرطان , آنتی اکسیدان , ضد ورم رفتن به سایت اصلی در این مقاله با یافته های جدید تحقیقاتی درباره خواص ضد سرطانی زرد چوبه به صورت کاملاً…

 • مجموع 12 داستان

  مجموع 12 داستان مجموع 12 داستان , اما و هاوس , ترومپت داوطلبانه , جوجه اردک زشت , خسرو و شیرین , داستان کوهنورد , سیطره عشق , قتل در وب سایت , گربه ای زیر باران , لحظه تنهایی…

 • تحقیق معماری چیست؟ تاریخچه و انواع

  تحقیق معماری چیست؟ تاریخچه و انواع تحقیق معماری چیست؟ تاریخچه و انواع , تحقیق معماری چیست؟ تاریخچه و انواع , دانلود تحقیق معماری چیست , دانلود تاریخچه معماری , دانلود انواع معماری , پروژه انواع معماری , دانلود پروژه انواع…

 • شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون

  شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون , دانلود شیمی سینتیک اصول مهندسی پلیمریزاسیون , دانلود , شیمی سینتیک اصول مهندسی پلیمریزاسیون , پلیمرهای خطی یکبعدی , پلیمرهای نردبانی , پلیمرهای صفحه ای , پلیمرهای شبکه ای…

 • پروژه کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی(به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال)

  پروژه کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی(به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال) پروژه کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی(به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال) , پروژه کارافرینی بسته…

 • تحقیق استانداردهای ورزش قهرمانی

  تحقیق استانداردهای ورزش قهرمانی تحقیق استانداردهای ورزش قهرمانی , استانداردهای ورزش , ورزش قهرمانی , انواع استانداردهای ورزشی , تحقیق رشته تربیت بدنی , كار تحقیقی تربیت بدنی , دانلود تحقیق , استاندارد ورزشی , آمادگی جسمانی , آمادگی جسمانی…

 • پاورپوینت استراتژیهای جذب کارکنان

  پاورپوینت استراتژیهای جذب کارکنان پاورپوینت استراتژیهای جذب کارکنان , دانلود پاورپوینت استراتژیهای جذب کارکنان , هدف از استراتژی جذب كاركنان , نگرش مدیریت استراتژیك منابع انسانی به جذب كاركنان , اجزای استراتژی جذب كاركنان , برنامه ریزی منابع انسانی نرم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات (فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات…

 • تحقیق ماهواره و فرکانسهای مخابراتی

  تحقیق ماهواره و فرکانسهای مخابراتی تحقیق ماهواره و فرکانسهای مخابراتی , تحقیق برق , الكترونیك , تحقیق ماهواره , ماهواره و فركانسهای مخابراتی , فركانس ماهواره , فركانسهای مخابراتی , مخابرات , فركانس رفتن به سایت اصلی ماهواره و فرکانسهای…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیماریهای قلبی وعروقی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیماریهای قلبی وعروقی مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیماریهای قلبی وعروقی , مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیماریهای قلبی وعروقی , مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیماریهای قلبی , پیشینه پژوهش بیماریهای قلبی رفتن به…

 • آموزش های شبکه های کامپیوتری

  آموزش های شبکه های کامپیوتری آموزش های شبکه های کامپیوتری , آموزش , شبکه , کامپیوتر رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی دیگر آموزش های شبکه های کامپیوتری میباشد. این فایل در قالب pdf و در 320 صفحه آماده…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناوه

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناوه شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناوه , شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناوه , نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان گناوه , نقشه مرز شهرستان گناوه , شیپ فایل مرز شهرستان گناوه , شیپ فایل…

 • مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

  مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی , مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان , فرهنگی , علمی , سیاسی , اجتماعی , اقتصادی ,…

 • جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

  جزوه طرح آزمایشات کشاورزی جزوه طرح آزمایشات کشاورزی , دانلود کتاب طرح آزمایشات کشاورزی رشته زراعت , دانلود , کتاب طرح آزمایشات کشاورزی , رشته زراعت دانلود کتاب , , , طرح آزمایشات کشاورزی رشته زراعت رفتن به سایت اصلی…

 • آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 80

  آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 80 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 80 , قیمت , نوسانات , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم , بالاترین و پایین ترین…

 • پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم

  پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم , پروژه کارافرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم , طرح توجیهی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم , کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم , دانلود پروژه تولید پروفیل رنگی آلومینیوم ,…

 • برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری

  برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری , برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری , پروژه برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری , تحقیق برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری…

 • نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ

  نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ , لایه GIS راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ , لایه راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ ,…

 • نمونه سوالات امتحانی کاربرد کامپوتر در مدیریت 93-92

  نمونه سوالات امتحانی کاربرد کامپوتر در مدیریت 93-92 نمونه سوالات امتحانی کاربرد کامپوتر در مدیریت 93-92 , Sample exam questions on computer application in management 9392 , نمونه سوال , سوالات امتحانی مبانی کامپیوتر , سوالات امتحانی کاربرد کامپوتر در…

 • نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی)

  نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی) نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی) , نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ نسخه 18 آیتمی) , فارسی پرسشنامه…

 • فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد , پلان اتوکد , اتوکد , فایل…

 • پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short)

  پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short) پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short) , پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQP short) , نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQP short) رفتن به سایت اصلی پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short) مشخصات « پرسشنامه نظم‌جویی شناختی…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *