مشاورة شناختی – رفتاری

مشاورة شناختی – رفتاری

مشاورة شناختی – رفتاری , مشاورة شناختی رفتاری , مشاورة شناختی رفتاری

رفتن به سایت اصلی

مشاورة شناختی – رفتاری مشاورة شناختی  رفتاری به مشاهدات روزانه از رفتارهای افراد می پردازد كه نسبت به موقعیتیواحد، واكن شهای متفاوتی از خود نشا ن می دهند. در ابتدا ی قرن اول میلادی اپیكتیتوس فیلسوف رواقی چنیننوشت :”مردم قبل از ای ن كه از برخورد با رویدادها رنجیده شوند، بیشتر از برداشت های خود از آنها، متأثر می شوند.”توجیهی كه نظریه پردازان شناختی – رفتاری مانند ب ك و همكاران ( 1979 ) و الیس ( 1962 ) در مورد ای ن پدیده ارائهداده اند، ای ن است كه تفسیر ی ك فرد از ی ك موقعیت ، تأثیر عمده ای بر عواط ف و رفتار بعد ی او خواهد داش ت. بهعنوان مثال ، فردی ممكن است از ای ن كه یكی از همكارانش به نام “جان ” امروز صب ح در راهرو ی اداره ، جوا ب سلاماو را نداد ه عصبانی شده ، ای ن كار او را ب یاحترامی نسبت به خود تلق ی كند. اما دیگری همین برخورد منف ی را نادید هبگیرد و حتی نسبت به او احساس ترحم و دلسوزی كند و بگوید: “عجب ، ای ن آقا دچار مشك ل روحی شده واعصابش به طوركلی درهم ریخته است !”و سپ س با ب یاعتنایی از كنار قضی ه بگذرد. پس یك موقعیت تنها می تواند اززوایای متفاوتی دیده شود كه بعضی از آنها سازگارانه تر از برخی دیگرند.نخستین وظایف درمانی در درمان های شناختی – رفتاری ، همان گونه كه بك و الیس قبل از دیگرا نمطالعه كرده اند، این است كه به مراجعان خود كمك كنند تا به دقت سازگارانه ترین و معقول ترین تفسیر را از یكموقعیت برداشت كرده و رفتارهای ی را پیش ه كنند كه با آن زاویة دید جدید هماهنگ باشد. استعاره ای كه زیربنایرویكرد شناخت ی- رفتاری است ، همانند مورد كس ی است كه با یك دوربین عكاسی ، چند عدس ی، فیلتر و لواز ماختیاری دیگر كار می كند. این الگو بر ای ن موضوع اشاره دارد كه یك فرد دارای مشكل بهداشت روان ، از نظر كیف یباشخصی كه هیچ مسئلة روانی ندارد، تفاوتی نمی كند. اما اختلاف آن دو در این است كه شخصِ دارای مشكل درسلامت روان ، به طور طبیعی دوربین خود را چنان تنظیم می كند كه عكس های غیرواقعی از موقعی تها بگیرد. اینرویكرد به ما كمك می كند تا رابطة میان مشاوره و مراجع را به همین گونه تنظیم كنیم .نظریة شناختی  رفتار ی بین دستاوردهای شناختی ، فرایندهای شناختی و طر حهای شناختی تمایزقائل می شود. برداشت همكار جان در سناریوی بالا مبنی بر این كه “او مشكل واقعی پیدا كرده است “، نمون ة یكمحصول شناختی است . این گونه محصول ها امكان دارد در جبهة مقدم هوشیاری یك فرد یا در لبة آگاهی او باشند.یعنی امكان دارد در مشاور ة كاوشگری و كشف آنها مدتی ، دیر یا زود، طو ل بكشد. محصول های شناختی ، منحصر ب هاندیشه ها و نتیجه گیری های فردی نیستند، بلكه ممكن است شامل تصاویر ذهنی نیز بوده و با كیفیت بازتاب همراهشوند، یا اغلب در ظاهر بدون تلاش هوشیاران ه و عمدی رخ دهند. به همین علت در اكثر اوقات ” افكار خودكار”نام می گیرند. ماهیت رویكرد شناختی  رفتاری این است ، كه محصولات شناختی آن میان موقعیت ها و پاسخ هایعاطفی ، رفتاری و فیزیولوژیك ی واسطه می شوند و به این ترتیب این رویكرد، یك بسط مهم از الگو ی محرك وپاسخ رفتار انسان است .فرایندهای شناختی در سطح بروز كمتر عمل می كنند و سازوكارهای ی را نشا ن می دهند كه افراد بهوسیلة آنها رفت ه رفته قضاوت ها، ارزشیاب یها، انتظارها، ادرا كها و چیزهای ی از ای ن قبیل را ك ه بر آگاه یشان اشرافدارند، شك ل می بخشند. یك موضوع محوری در تدوین نظریة افسردگی بك و همكارانش این است كه الگوهایتفكّرِ غلط در نشانگان افسردگی مداخله می كنند. برای مثال افراد افسرده ممكن است یك رویداد واحد را به دامنةوسیعی از وقایع تعمیم دهند(تعمیم دهی بیش از حد)، یا اثرات منفی پیامدهای نامطلوب را بزر گ نمایی (بزرگنمایی ، فاجعه آمیز ساختن ) كرده ، یا در غیاب شواهد كافی (استنباط دلخواهی )، نتیجه گیری كنند.طرح های شناختی مقیاس هایی اند كه افراد از آنها برا ی پردازش اطلاعات خود بهره می گیرند وتصور می رود كه در یك سطح ساختاری برای ذخیره كردن ، سازمان بخشی ، یك پارچه سازی و هدایت پردازشاطلاعات ف متكّی بر استنبا ط شخصی عمل كنند. تصور م یشود طر حهای اطلاعاتی معطوف به فرد(طرح هایفردمحور) نقشی مهم در افسردگی شخص دارند. بنابر فرمول بندی بِك ، طرح های شخصی منفی شامل یك شبكةسازمان یافتة دقیق از اطلاعات ذخیره شدة فردی (كه در وهل ة اول ناخوشاینداند) به همراه قواعدی برای سنجشارزش شخص به عنوان یك فرداند. این طرح ها در افسردگ ی فعال خواهند شد و به طوری كه فرد افسرده تمایل داردخود را به گونه ای ناخوشایند ببیند و زندگی گذشته ، حال و آیندة خود را بیشتر به طور منفی تفسیر می كند.به علاوه ، طرح های شخصیِ منفی فعال شده ، بازیابی اطلاعاتی را ك ه اعتبار آنها را حفظ می كند،آسان می كنند. تمایز بین محصول های شناختی ، ساختارها و طرح های شناختی تا حدی اختیاری است . اما ای ن تمایزرا تقویت می كنند. در حقیقت بخش اعظم ارزشیابی بعدی مشاورة (CBC) توسعة مشاورة شناختی  رفتاریشناختی  رفتار ی شاید بر بسط طرح های شناختی متمركز باشد.بك و الیس ، بیشترین تأكید بر ایجاد تغییر رفتار ی و هیجانی ( CBC ) در مشاور ة شناختی  رفتاریاز را ه تغییر در شناخ تها بوده است . با ای ن حال ، مؤلفا ن اخیر بیان كرده اند كه هر سه عامل (رویكردها، فرایندها وطرح ها) باهم در تعامل اند. الگوی شناختی در شكل 1.1 نشان داده شده است .به عنوان مثال ، بررس ی شكل 1.1 معلوم خواهد كرد ك ه آن الگو به طور هماهنگ است با الگویشناختی مشاوره در توصیه به مراجعان برای روی آوردن به ورزش (رفتار)، به عنوان روشی در كاهشتنیدگی (فیزیولوژی ) كه پس از آن حالت افسردگی (هیجانی ) را تخفی ف می دهد و ممكن است به كمتر فاجعه آمیز تلقیكردن (شناخت ) درگیری ها و گرفتاری های روزانة افراد بینجامد.به این ترتیب ، مشاور م یتواند از هری ك از ای ن چهار مسیر وارد عم ل شود. و هر مسیر ی را ك هبرگزیند، تأثیر امواجش به راه های دیگر منتقل می شود. اشكال مختلف درمان های روان شناختی بر جه تهای خاصیبه عنوان هدف تأكید دارند. یكی از مزایا ی الگوی ش

 • پروژه پایانی هویت و عزت نفس

  پروژه پایانی هویت و عزت نفس پروژه پایانی هویت و عزت نفس , پروژه پایانی هویت و عزت نفس رفتن به سایت اصلی فصل اول :  كلیات 1-1- مقدمه 1-2-موضوع تحقیق 1-3-اهداف تحقیق 1-4-اهمیت موضوع 1-5-دلایل انتخاب موضوع 1-6-سوالات تحقیق…

 • پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 4 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش

  پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 4 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 4 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد , پلان اتوکد , اتوکد , فایل…

 • مقاله بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

  مقاله بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد مقاله بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد , تحقیق و پژوهش بررسی جایگاه اجتماعی اقتصادی گردشگران در شهر مشهد , جایگاه اجتماعیاقتصادی گردشگران در شهر مشهد , جایگاه اجتماعیاقتصادی…

 • گزارش کارآموزی در یک شرکت برنامه نویسی

  گزارش کارآموزی در یک شرکت برنامه نویسی گزارش کارآموزی در یک شرکت برنامه نویسی , گزارش کارآموزی در یک شرکت برنامه نویسی رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی در یک شرکت برنامه نویسی

 • مجموعه 10 جزوه تکنیک های رادیولوژی

  مجموعه 10 جزوه تکنیک های رادیولوژی مجموعه 10 جزوه تکنیک های رادیولوژی , اندام فوقانی , رادیوگرافی سر , اناتومی اندام فوقانی زن , اندام فوقانی کجاست , اندام تحتانی هیپ , تکنیک های رادیوگرافی دندان , تکنیک های رادیوگرافی…

 • طرح توجیهی تولید كارتن، بسته بندی و چاپ مقوا

  طرح توجیهی تولید كارتن، بسته بندی و چاپ مقوا طرح توجیهی تولید كارتن، بسته بندی و چاپ مقوا , دانلود طرح توجیهی کارتون , دانلود طرح توجیهی تولید کارتون , تولید کارتون , کارخانه كرافت لاینر , تولید کارتون ,…

 • امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc

  امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc , امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc رفتن به سایت اصلی شبکه های ادهاک متحرک کاربردهای شبکه های ادهاک خصوصیات شبکه های ادهاک مقایسه شبکه…

 • چرخ دنده طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  چرخ دنده طراحی شده در سالیدورک و کتیا چرخ دنده طراحی شده در سالیدورک و کتیا , Catia , solidworks , دانلود پروژه سالیدورک , دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی , دانلود پروژه کتیا , نقشه های اجرایی چرخ دنده…

 • تحقیق شگفتیهای موجود در (دین یهود و اسلام)

  تحقیق شگفتیهای موجود در (دین یهود و اسلام) تحقیق شگفتیهای موجود در (دین یهود و اسلام) , مقاله , تحقیق , شگفتیهای موجود , ادیان , آیین های مختلف , دین , یهود , اسلام رفتن به سایت اصلی فهرست…

 • آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 82

  آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 82 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 82 , نوسان , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم , بالاترین و پایین ترین قیمت , حجم سهام…

 • ترجمه مقاله استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT و SEM برای اولویت بندی استراتژی های در بازار مبادلات ارز در ایران

  ترجمه مقاله استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT و SEM برای اولویت بندی استراتژی های در بازار مبادلات ارز در ایران ترجمه مقاله استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT و SEM برای اولویت بندی استراتژی های در بازار مبادلات ارز…

 • پاورپوینت آموزشی شمع کوبی در شالوده های عمیق

  پاورپوینت آموزشی شمع کوبی در شالوده های عمیق پاورپوینت آموزشی شمع کوبی در شالوده های عمیق , پاورپوینت , خرید پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , دانلود و خرید پاورپوینت , دانلود پاورپوینت آماده , پاورپوینت آماده , خرید پاورپوینت آماده…

 • پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو

  پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو , پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو , استاندارد مدیریت پروژه انریکو رفتن به سایت اصلی پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو و همکاران (2005) شامل 20گویه…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان صدوق

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان صدوق نقشه ی زمین شناسی شهرستان صدوق , نقشه زمین شناسی شهرستان صدوق , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان صدوق , نقشه ی سازند های شهرستان صدوق , شیپ فایل سازندهای شهرستان صدوق , نقشه…

 • دانلود پاورپوینت نور طبیعی در معماری

  دانلود پاورپوینت نور طبیعی در معماری دانلود پاورپوینت نور طبیعی در معماری , دانلود پاورپوینت نور طبیعی در معماری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت نور طبیعی در معماریاین پاورپوینت که در40 اسلاید تهیه شده به موضوع نور طبیعی در…

 • از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

  از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی , از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی رفتن به سایت اصلی از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری…

 • ترجمه مقاله تحلیل الکتروحرارتی موتور سنکرون مغناطیس ‌دائم به کار رفته در صنعت اتومبیل

  ترجمه مقاله تحلیل الکتروحرارتی موتور سنکرون مغناطیس ‌دائم به کار رفته در صنعت اتومبیل ترجمه مقاله تحلیل الکتروحرارتی موتور سنکرون مغناطیس ‌دائم به کار رفته در صنعت اتومبیل , موتور سنکرون مغناطیس دائم , شار پراکندگی استاتور , شار پراکندگی…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بوشهر

  نقشه کاربری اراضی شهرستان بوشهر نقشه کاربری اراضی شهرستان بوشهر , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان بوشهر , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بوشهر , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان بوشهر , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بوشهر…

 • پروژه امار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی

  پروژه امار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی پروژه امار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی , پروزه امار ریاضیدانلود پروژه امارامار رفتن به سایت اصلی مقدمه هدف از انجام این بررسی آماری، اینكه دریابیم: «چند…

 • گزارش كارآموزی شركت او یول مغان

  گزارش كارآموزی شركت او یول مغان گزارش كارآموزی شركت او یول مغان , طبقه بندی راهها , تقسیم بندی راههای برون شهری , طبقه بندی بر اساس حجم رفت و آمد و سرعت مبنا (سرعت طرح) , طراحی روسازی ,…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت بدن

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت بدن مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت بدن , مبانی نظری , پیشینه تحقیق , مدیریت بدن رفتن به سایت اصلی توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا

  طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا , طراحی و مونتاژ , Crosshead Assembly , نرم افزار کتیا , طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly , طراحی و مونتاژ Crosshead…

 • تحقیق پیرامون تولید كاشی كف

  تحقیق پیرامون تولید كاشی كف تحقیق پیرامون تولید كاشی كف , تحقیق سرامیك , رشته سرامیك , فنی و مهندسی , مهندسی سرامیك , تولید كاشی , تهیه كاشی كف , ساختار كاشی , مواد مورد نیاز كاشی , كاشی…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان سردشت

  نقشه کاربری اراضی شهرستان سردشت نقشه کاربری اراضی شهرستان سردشت , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان سردشت , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سردشت , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان سردشت , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان سردشت…

 • پاورپوینت تیم و گروه

  پاورپوینت تیم و گروه پاورپوینت تیم و گروه , پاورپوینت تیم و گروه , تیم و گروه , تحقیق تیم و گروه , مقاله تیم و گروه , دلایل تشکیل گروه , عوامل موثر بر عملکرد گروه ها , عواملی…

 • دانلودجزوه ریاضیات کاربردی

  دانلودجزوه ریاضیات کاربردی دانلودجزوه ریاضیات کاربردی , دانلودجزوه ریاضیات کاربردی رفتن به سایت اصلی دانلودجزوه ریاضیات کاربردی جزوه مناسب برای دانشجویان رشته حسابداری

 • آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 86

  آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 86 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 86 , نوسان , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم , بالاترین و پایین ترین قیمت ,…

 • هوش مالی یک میلیاردر را داشته باشید

  هوش مالی یک میلیاردر را داشته باشید هوش مالی یک میلیاردر را داشته باشید , هوش مالی , میلیاردر , ثروت , پول رفتن به سایت اصلی مقدمه آیا پول شما را ثروتمند میکند؟ پاسخ این سوال خیر است.  پول…

 • دانلود پاورپوینت اصول کنترل کیفیت جامع

  دانلود پاورپوینت اصول کنترل کیفیت جامع دانلود پاورپوینت اصول کنترل کیفیت جامع , دانلود پاورپوینت اصول کنترل کیفیت جامع , پاورپوینت اصول کنترل کیفیت جامع , اصول کنترل کیفیت جامع , خرید و دانلود پاورپوینت اصول کنترل کیفیت جامع رفتن…

 • آئین كار تهیه پسته از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی

  آئین كار تهیه پسته از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی آئین كار تهیه پسته از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی , آئین كار تهیه پسته از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی , مراحل تهیه پسته , رعایت…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *