طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97

طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97

طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97 , طرح توجیهی پرورش بز تالی , طرح توجیهی رایگان مزرعه بز تالی , طرح توجیهی احداث مزرعه بز تالی pdf , طرح پرورش بز تالی سال 97 , آموزش پرورش بز تالی , کتاب پرورش بز تالی , طرح توجیهی پرورش بز های اصلاح نژاد شده تالی , وام برای بز های اصلاح نژاد شده word

رفتن به سایت اصلی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش بز تالی به ظرفیت 200 راس سال 1397 مقدمه: نژاد تالی از بزهای شیری- گوشتی در جنوب ایران است ولی چون دوره ی شیردهی و میزان شیر زیادی ندارد، ترجیحا به عنوان بز گوشتی روی آن حساب باز می کنند. در هر دوره یا فصل جفت گیری گله بزهای ماده تالی نیاز به بزهای نر دارند که بسته به تعداد بزهای ماده، تعداد بز نر لازمه مشخص می شود.با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده برای هر ۲۵ تا ۳۵ بز ماده، یک بز نر کافی است. به طور مثال در یک دامداری یا گله ای که ۱۰۰ بز ماده نگهداری می شود، ۳ تا ۴ بز نر لازم است که این موضوع نشان دهنده ی تاثیر و اهمیت زیاد بزهای نر در عملکرد دامداری نسبت به بزهای ماده را بیان می کند.اما باید جهت خرید بز نر در هر نوع نژادی از جمله تالی معیارهای دیگری مثل سن بز نر که بهترین سن برای نرینگی کردن آنها از۵/۱ سالگی شروع می شود. مشخصات : بزهای تالی دارای بـدن کشـیده و دسـت و پـای بلنـد و پسـتانهای کوچـک و معمولا آمیخته های آن دارای پستانهای بزرگ و پاندولی میباشد،داشتن موهـای کوتـاه مناسـب منـاطق گرمسیری، دست و پاهای بلند و رنگ غالبـاً قهـوه ای، گوشـهای کوچـک تـا متوسـط و انـدام کشـیده از خصوصیات نژاد این دام به شمار می رود با توجه به خصوصیات تولیدی از قبیل میزان دوقلوزایی (25% تا 45%)، میزان تولید شـیر (0.7 تا 1 کیلوگرم در هر دوره شیر دهی) افزایش وزن روزانه( 50 تا 120 گرم در روز) و توانائی تولیـد ایـن نـژاد در شـرایط سخت محیطی باعث شده است که در چند دهه خیر با نژادهای مختلـف بـز وارداتـی و داخلـی بـه شـکل غیرکنترل شده و غیر اصولی آمیخته شود که در درازمدت می تواند احتمالا باعـث کـاهش توانـائی تولیـد این نژاد نسبت به گذشته شود.از آنجائیکه این نژاد، یک نژاد شیری و گوشتی مـی باشـد درحـال حاضـر جهت تولید گوشت قرمز از طریق تولید و عرضه بزغاله ها بیشـتر مـدنظر دامداران مـی باشـد، لـذا ارزش اقتصادی این دام براساس میزان رشد ، راندمان تولید مثل و توانائی تولید استوار است.منابع غذایی بزها بیشتر شامل علوفه مرتعی و خوراك دستی است و در مناطقی که بزهای کرکی وسـیاه موئی پرورش داده می شوند میزان وابستگی به مرتع بیشتر است درمناطق ساحلی توده های بز موجود کـه پتانسیل شیردهی بیشتری دارند وا بستگی نسبی کمتری به مرتـع دارنـد وبخشـی از نیـاز آنهـا از طریـق تغذیه تکمیلی برآورده میشود.انواع خوراکهای تکمیلی ایـن گـروه عبارتنـد از: علفهـای بـاغی و صـحرایی برداشت شده ، پـس مانـده هـای محصـولات کشـاورزی ، خرمـای ضـایعاتی ، جـو، سـبوس و نـان خشـک میباشد به هر حال تغذیه از جمله مهمترین عوامل در پرورش دام است و دقـت بیشـتر در تغذیـه دام امـری ضروری و اجتناب ناپذیر است چون که از لحاظ اقتصادی حدود 70 درصد هزینه دامداری مربوط بـه تغذیـه دام هاستهدف از پرورش بز تالی :قبل از هر چیز لازم است هدف از پرورش بز تالی مشخص شود یـا بعبـارت دیگـر در راسـتای تولیـد چـه محصولی اقدام به پرورش بز تالی می شود آنچه مسلم است در شرایط کنونی پـرورش، علیـرغم تصـورات موجود تولید شیر از بز تالی از اهمیت چندانی برخوردار (از جنبه تجاری) نمـی باشـد و در کسـب درآمـد پرورش دهندگان بز، بطور مستقیم رقم چندانی را تشکیل نمی دهد.بنابراین آنچه در این خصـوص دارای اهمیت می باشد تولید بزغاله است بز تالی از توان چند قلـوزایی (بخصـوص دو قلـوزایی) نسـبتا خـوبی برخوردار است و در شرایط کنونی سه زایش در طی دو سال امری تقریبا رایج و طبیعـی در بـین گلـه هـا است.بزغاله تالی بعد از سن از شیرگیری (سه ماهگی ) تا 5الـی 6 مـاهگی از قیمـت و بـازار فـوق العـاده خوبی برخوردار است بخصوص در امر صادرات و بازار کشورهای جنوبی خلیج فـارس نیـز از ارزش افـزوده فوق العاده خوبی برخوردار می باشد (متاسفانه این امر هم اکنون بصورت قاچاق صورت می گیـرد ) لـذا بـا توجه به نقش و اهمیتی که تولید بزغاله در کسب درآمد پرورش دهنده دارد.بنابراین هدف اصـلی پـرورش تولید بزغاله می باشد ولی برای تولید بزغاله سالم و مقاوم به استرسهای محیطـی و بـا رشـد معقـول لازم است به وضعیت جسمانی ، سلامت و میزان تولید شیر بز (مادر) نیز دقت و توجـه شـود. در همـین راسـتا لازم است شیوه مدیریتی پیشنهاد گردد که با استفاده از امکانات موجود و ایجاد حداقل تغییر در وضـعیت کنونی پرورش و مد نظر قرار دادن جنبه های اقتصادی پرورش به اهداف فوق دست یافت. شناسنامه طرح طرح: احداث مزرعه و پرورش بز تالی تولیدات طرح: شیر و گوشت بزمساحت زمین مورد نیاز: 1,000 مترمربعمساحت زیر بنا: 580 مترمربعهزینه ثابت طرح مورد نیاز: 3,338,234 هزارریالهزینه جاری طرح: 2,127,753 هزارریالسرمایه در گردش مورد نیاز: 294,390 هزارریالکل سرمایه گذاری طرح: 3,632,623 هزارریال نحوه تامین سرمایه طرح سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید: 726,525 هزارریالسرمایه گذاری بانک: 2,906,099 هزارریالتسهیلات بلند مدت: 2,670,587 هزارریالتسهیلات کوتاه مدت: 235,512 هزارریالدرآمد سالانه طرح به طور متوسط: 2,628,715 هزارریالتولید در نقطه سر به سر: 67.33 درصدنرخ بازده طرح: 25.13 درصد بازگشت سرمایه به سال: 4.47 سال شاغلین طرح: 3 نفرسال تهیه: 1397فرمت طرح: ورد word با قابلیت ویرایشتعداد صفحات: 30

 • مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه تاریخچه طرحواره

  مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه تاریخچه طرحواره مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه تاریخچه طرحواره , مبانی نظری , فصل دوم , درباره طرحواره های , ناسازگار اولیه , تاریخچه , طرحواره رفتن…

 • بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهرهوری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره)

  بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهرهوری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهرهوری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره) , بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی , در…

 • موتور آسنکرون

  موتور آسنکرون موتور آسنکرون , موتور آسنکرون رفتن به سایت اصلی موتورهای آسنکرون تاریخچه موتور AC سه فاز القایی روتور سیم‌پیچی سرعت موتور آسنکرون موتور AC سه فاز سنکرون سرو و موتورهای دو فاز AC موتور با قطب سایه دار…

 • قطع کردن اتصال دیال آپ

  قطع کردن اتصال دیال آپ قطع کردن اتصال دیال آپ , سی شارپ , اتصال , دیال آپ , برنامه رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد. دراین برنامه که تشکیل شده از…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان رفسنجان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان رفسنجان نقشه ی زمین شناسی شهرستان رفسنجان , نقشه زمین شناسی شهرستان رفسنجان , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رفسنجان , نقشه ی سازند های شهرستان رفسنجان , شیپ فایل سازندهای شهرستان رفسنجان , نقشه…

 • دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو

  دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو , لایه GIS همدمای حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره…

 • احداث ساختمان مسکونی

  احداث ساختمان مسکونی احداث ساختمان مسکونی , کارآموزی , بررسی بخش های مربوط به کارآموزی , , فصل دوم , , تجهیز کارگاه , , انبار کردن سیمان , , فصل سوم , , قالب بندی , , انواع قالب…

 • پاورپوینت بررسی معادلات حالت در گازها ومیعانات گازی

  پاورپوینت بررسی معادلات حالت در گازها ومیعانات گازی پاورپوینت بررسی معادلات حالت در گازها ومیعانات گازی , علت بررسی معادلات حالت , معادلات حالت , بررسی آثار بین مولکولی , معادله پنگ , معادله سیمونت , , محاسبه فوگاسیته رفتن…

 • تمدن نوین اسلامی و عرصه های همسویی آن با تمدن کنفوسیوسی

  تمدن نوین اسلامی و عرصه های همسویی آن با تمدن کنفوسیوسی تمدن نوین اسلامی و عرصه های همسویی آن با تمدن کنفوسیوسی , تمدن نوین اسلامی و عرصه های همسویی آن با تمدن کنفوسیوسی رفتن به سایت اصلی در طول…

 • مجموعه مقالات معتبر ISI برای درس مدل سازی

  مجموعه مقالات معتبر ISI برای درس مدل سازی مجموعه مقالات معتبر ISI برای درس مدل سازی , مجموع مقالات مدل سازی , , 1 مدلسازی توزیعِ وظایف و محاسبهی قابلیت اطمینان در سرویسهای گرید دارای توپولوژی ستاره با استفاده از…

 • دانلود پاورپوینت انضباط و رسیدگی به شکایات ( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

  دانلود پاورپوینت انضباط و رسیدگی به شکایات ( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) دانلود پاورپوینت انضباط و رسیدگی به شکایات ( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) , دانلود پاورپوینت انضباط و رسیدگی به شکایات ( فصل…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج

  نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان فاروج , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فاروج , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان فاروج…

 • تحقیق دوغ كره در تهیه نوشیدنیهای تخمیری

  تحقیق دوغ كره در تهیه نوشیدنیهای تخمیری تحقیق دوغ كره در تهیه نوشیدنیهای تخمیری , دوغ كره , نوشیدنیهای تخمیری , لبنیات , فرآورده های لبنی , تحقیق رشته صنایع غذایی , كار تحقیقی صنایع غذایی , دانلود تحقیق ,…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان صومعه سرا

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان صومعه سرا نقشه ی زمین شناسی شهرستان صومعه سرا , نقشه زمین شناسی شهرستان صومعه سرا , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان صومعه سرا , نقشه ی سازند های شهرستان صومعه سرا , شیپ فایل…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) , پروژه کارافرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921 , اتوبوس302 , کامیونت خاور) , طرح…

 • ارشد رشته جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 90-91 نوبت دوم

  ارشد رشته جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 90-91 نوبت دوم ارشد رشته جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 90-91 نوبت دوم , استفاده از كامپیوتر در برنامه ریزی روستایی , اقتصاد فضا , انسان و محیط ,…

 • پرسشنامه آزمایه سنجش سوگیری پروب دات

  پرسشنامه آزمایه سنجش سوگیری پروب دات پرسشنامه آزمایه سنجش سوگیری پروب دات , پرسشنامه آزمایه پروب دات , آزمایه سنجش سوگیری پروب دات رفتن به سایت اصلی دانلود آزمایه سنجش سوگیری پروب دات مشخصات « آزمایه سنجش سوگیری پروب دات…

 • مقاله آموزشی آشنایی با نظام پرداخت دولت

  مقاله آموزشی آشنایی با نظام پرداخت دولت مقاله آموزشی آشنایی با نظام پرداخت دولت , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود و خرید مقاله آماده…

 • پاورپوینت فرایند تولید آدامس

  پاورپوینت فرایند تولید آدامس پاورپوینت فرایند تولید آدامس , آدامس , پاورپوینت آدامس , پاورپوینت تولید آدامس , تولید آدامس , فرایند تولید آدامس , پاورپوینت فرایند تولید آدامس رفتن به سایت اصلی در این پاورپوینت به شرح مطالب زیر…

 • بررسی تغییرات حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 90

  بررسی تغییرات حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 90 بررسی تغییرات حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 90 , بررسی تغییرات حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 90 , دانلود , پروژه , حقوق…

 • بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

  بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , خسارت رفتن به سایت اصلی این فایل فهرست نداردچكیده: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به…

 • سرویس های بهداشتی

  سرویس های بهداشتی سرویس های بهداشتی , سرویس های بهداشتی رفتن به سایت اصلی سرویس های بهداشتی

 • مبانی نظری پرخاشگری در کودکان

  مبانی نظری پرخاشگری در کودکان مبانی نظری پرخاشگری در کودکان , مبانی نظری پرخاشگری در کودکان , مبانی نظری , پرخاشگری در کودکان رفتن به سایت اصلی مبانی نظری پرخاشگری در کودکان توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • انتری که لوطی اش مرده بود

  انتری که لوطی اش مرده بود انتری که لوطی اش مرده بود , داستان , انتری , لوطی , مرده , بود رفتن به سایت اصلی این فایل شامل داستان انتری که لوطی اش مرده بود میباشد. این داستان اثری…

 • پاورپوینت نهاد و نهادگرایی

  پاورپوینت نهاد و نهادگرایی پاورپوینت نهاد و نهادگرایی , دانلود پاورپوینت نهاد و نهادگرایی , بستر تاریخی تئوری نهادی , نهاد گرایی , نهادینه شدن , نهادهای اجتماعی , ویژگیهای نهادها , کارکرد نهادها , فرآیند تحول نظریه نهادی ,…

 • ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

  ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی , Performance Evaluation Executive , ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی , مدیریت منابع انسانی , مدیریت رفتار سازمانی , عملکرد اجرایی , ارزیابی عملکرد رفتن به سایت اصلی دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها،…

 • مقاله آموزشی زندگی نامه رهی معیــری

  مقاله آموزشی زندگی نامه رهی معیــری مقاله آموزشی زندگی نامه رهی معیــری , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود و خرید مقاله آماده رفتن به…

 • معدل گیری

  معدل گیری معدل گیری , معدل , سی شارپ , برنامه رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی دیگر برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد.این برنامه به شما درانجام محاسبه معدل اعداد کمکم خواهد کردو همچنین از میان اعداد…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه فراشناخت

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه فراشناخت مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه فراشناخت , مبانی نظری , پیشینه تحقیق , تاریخچه فراشناخت رفتن به سایت اصلی توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 80

  آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 80 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 80 , نوسان , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم , بالاترین و پایین ترین قیمت , حجم سهام…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *