دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت محیطی

دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت محیطی

دانلود مقاله در مورد حسابداری مدیریت محیطی , حسابداری مدیریت محیطی , دانلود مقاله از مگ ایران , دانلود مقاله حسابداری , دانلود مقاله فارسی

رفتن به سایت اصلی

محتوی مقاله شامل موارد زیر می باشد:۱) حسابداری مدیریت محیطی چیست؟۲) موارد كاربردی و فایده های حسابداری مدیریت محیطی چیست؟۳) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی در صنعت چیست؟۴) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای دولت چیست؟۵) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای جامعه چیست؟۶) چرا حسابداری مدیریت محیطی توسعه یافت؟۷)بازنگری حسابداری مدیریت محیطی: حسابداری مدیریت محیطی چیست؟ حسابداری مدیریت محیطی اصطلاح گسترده ای است كه همانند زیر در چندین متن مختلف استفاده میشود:انواع حسابداری عمومیحسابداری مدیریت:كاربرد هزینه و اطلاعات دیگر را برای تصمیم گیری در یك سازمان تشخیص ، گردآوری، برآورد و تحلیل می كند. حسابداری مالی:گسترش و گزارش اطلاعات مالی توسط یك سازمان برای قسمتهای خارجی ( مانند بانكها، صاحبان سهام) را برعهده دارد. حسابداری ملی:گسترش اقتصادی و اطلاعات دیگر برای توصیف درآمد ملی و سلامت اقتصادی را برعهده دارد. انواع حسابداری محیطی حسابداری مدیریت محیطی:حسابداری مدیریت توجه اصلی اش به جریان اطلاعات مربوط به مواد و انرژی و اطلاعات هزینه محیطی می باشد. حسابداری مالی محیطی:حسابداری مالی به گزارش هزینه های بدهی محیطی و دیگرهزینه های مهم محیطی می پردازد. حسابداری ملی محیطی:حسابداری در سطح ملی به جریانهای منابع طبیعی، هزینه های محیطی و هزینه های خارجی می پردازد.اطلاعات مربوط به این وب سایت توجه اصلی اش به وابستگی حسابداری محیطی به عنوان ابزار حسابداری مدیریت برای تصمیمات داخلی واحد تجاری می باشد، همچون حسابداری مدیریت محیطی.حسابداری مدیریت محیطی را می توان بعنوان تشخیص ، گردآوری ، برآورد ، تحلیل ، گزارش داخلی و كاربرد جریان اطلاعات مربوط به انرژی و مواد ، اطلاعات مربوط به هزینه های محیطی و اطلاعات مربوط به هزینه های دیگر برای هردو تصمیمات محیطی و متعارف در یك سازمان تعریف كرد. نكات اصلی قابل یادداشت عبارتند از:• حسابداری مدیریت محیطی بر هزینه های داخلی شركت تاكید دارد وتوجهی به هزینه های خارجی مربوط به اشخاص ، اجتماع یا محیط كه شركت از لحاظ قانونی مسئول آنها نیست ندارد.• حسابداری مدیریت محیطی تمركز اصلی اش به حسابداری هزینه های محیطی می باشد.• این حسابداری فقط به هزینه های محیطی و یا هزینه های دیگر توجه ندارد بلكه اطلاعاتی در زمینه جریانهای فیزیكی و سرنوشت مواد و انرژی را نیز ارائه می دهد.• اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی نه تنها می تواند در بیشتر انواع فعالیتهای مدیریت ویا در تصمیم گیریهای مدیریت در سازمان استفاده شود بلكه بطور تخصصی برای فعالیتهای مدیریت محیطی سودمند می باشند. بنابراین، حسابداری مدیریت محیطی دو تا از سه قطعه ساختاری توسعه باثبات محیط و اقتصاد را بررسی و انسجام می بخشد چون آنها به تصمیم گیری های داخلی سازمان مربوط هستند. كاربردها و فایده های حسابداری مدیریت محیطی:تصمیم گیرندگان یك سازمان می توانند از جریان فیزیكی اطلاعات و اطلاعات مربوط به هزینه كه توسط حسابداری مدیریت محیطی تهیه می شود استفاده كنند تا تصمیماتی اتخاذ كنند كه هم بر كارهای مالی و محیطی سازمان تاثیرگذار هستند. این مطلب نیز قابل ذكر است كه با این كه این تصمیمات حسابداری از تصمیم گیری های داخلی حمایت می كند اما حتی تكمیل این حسابداری سطح مخصوصی از كارهای مالی و محیطی راتضمین نمی كند به هر حال برای سازمانها و برنامه هایی كه اهداف كاهش هزینه دارند مخصوصا هزینه های محیطی و یا تاثیر گذاری كم محیط ، این حسابداری مجموعه ای از اطلاعات ضروری برای رسیدن به این اهداف را آماده می كند. بویژه اطلاعات این حسابداری برای ابتكارات مدیریت با یك تاكید خاص محیطی با ارزش است. این حسابداری نه فقط اطلاعات هزینه ای ضروری را برای ارزیابی تاثیرات مالی این فعالیت های مدیریت آماده می كند بلكه اطلاعات جریان فیزیكی ( مثل كاربرد مواد اولیه و اتلاف نسبت های تولید شده ) را نیز ارائه می دهد كه به توصیف تاثیرات محیطی كمك می كند. مثالهای از ابتكارات محیطی كه از این حسابداری استفاده نموده اند عبارتند از:• جلوگیری از آلودگی• طرحی مخصوص هوا• چرخه زندگی محیطی / ارزیابی / هزینه یابی/ طراحی • مدیریت زنجیره عرضه محیطی• خریدهای ترجیحی محیطی• روند گسترش یافته / مسئولیت تولید• سیستمهای مدیریت محیطی• ارزیابی كارهای محیطی و تحلیل موقعیت • گزارش كار محیطی بنابراین این حسابداری صرفا ابزار مدیریت محیطی نسبت به دیگر انواع حسابداری نیست ، پس این حسابداری مجموعه گسترده ای از اصول و روشهایی است كه جریان مواد و انرژی و اطلاعات مربوط به هزینه برای موفقیت فعالیتهای دیگر مدیریت محیطی تهیه می كند.بطور گسترده تعدادی از تصمیمات كه توسط هزینه های محیطی یك نوع یا نوع دیگری تاثیر پذیرفته اند بطور كلی افزایش یافته اند . بنابراین حسابداری مدیریت محیطی نه فقط برای تصمیمات مدیریت محیطی مهم شده است بلكه برای تمام فعالیتهای جاری مدیریت نیز مهم است. بعنوان مثال: طراحی فرآیند و تولید ، كنترل هزینه ها و تخصیص، بودجه بندی سرمایه ، خرید، مدیریت سلسله عرضه ، قسمت گذاری تولید ، ارزیابی كار.سود های نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای صنعت: این حسابداری سودهای نهفته زیادی برای صنعت به همراه دارد كه عبارتند از :• توانایی برای تعقیب دقیق تر و كنترل كاربرد و جریان مواد و انرژی كه شامل آلودگی / حجم اتلاف ، انواع و سرنوشت مواد است . • توانایی برای تشخیص ، برآورد، تخصیص و كنترل/ كاهش دقیق تر هزینه ها مخصوصا انواع هزینه های محیطی می شود. • اطلاعات دقیق تر و قابل فهم تری برای حمایت از ایجاد و شراكت در امور اختیاری و برنامه های مفید هزینه یابی برای گسترش كارهای محیطی آماده می كند .• اطلاعات دقیق تر و قابل فهم تری برای سنجش و گزارش كارهای محیطی تهیه می كند بنابراین توسعه شركت با صاحبانی مانند مشتریان ، اجتماعات محلی ، كاركنان ، دولت و تهیه كنندگان مالی منعكس می شود . سودهای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای دولت .:تكمیل این حسابداری به وسیله صنعت همچنین می تواند در راه های مختلفی برای دولت نیز سودمند باشد .• اگر صنایع می توانند به برنامه های محیطی برمبنای سهم مالی خود و حمایتهای محیطی ، سیاسی ،مالی وشهری دولت برسند .• تكمیل حسابداری مدیریت محیطی توسط صنعت باید تاثیر پذیری وجود سیاستهای دولتی و قوانین را با نشان دادن هزینه ها و سودهای درست محیطی شركتها كه از این سیاستها و قوانین منتج شده تقویت كند. • دولت می تواند از اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی در صنعت برای برآورد و گزارش مالی در صنایع قانونمند یا شركا صنعتی در برنامه های اختیاری كمك كند .• اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی در صنعت می تواند در شكل دادن برنامه های دولتی یا طرحهای سیاسی مفید باشند .• دولت می تواند از اطلاعات این حسابداری در صنعت استفاده كند تا گزارش منفعت های مالی و محیطی برنامه های شراكتی با صنعت و یا روشهای ارائه شده برای حمایت محیطی وبرنامه ها و خط مشی های دولتی را توسعه دهد . • اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی در صنعت برای اهداف حسابداری در سطح ملی و منطقه ای می تواند مفید باشد . به علاوه سازمانهای دولتی می توانند خودشان با منفعت های زیراین حسابداری را تكمیل كنند :• اطلاعات این حسابداری در دولت برای تصمیمات محیطی و دیگر تصمیمات می تواند در كارهای دولتی استفاده شود هچنین در خرید ، بودجه بندی سرمایه و سیتم های مدیریت محیطی مركزی نیز كاربرد دارد . • اطلاعات این حسابداری در دولت برای برآورد وگزارش كارهای محیطی و مالی برای عملیات های دولتی كاربرد دارد .سودهای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای جامعه :• كاربرد مفید تر و سودآورمنابع طبیعی كه شامل انرژی وآب می شود را فراهم می سازد .• هزینه نشر آلودگیها را به طور سود آور كاهش می دهد . • هزینه های اجتماعی خارجی مربوط به آلودگی صنعت را كاهش می دهد كه شامل هزینه های محیط ، كنترل و چاره ها همانند هزینه های سلامت عمومی می شود .• اطلاعات گسترده ای برای گسترش خط مشی عمومی تصمیم گیری ها آماده می كند .• اطلاعات اجرایی محیطی و صنعتی آماده می كند كه برای ارزیابی كار محیطی و شرایط محیطی در مناطق جغرافیایی و اقتصادی در زمینه های گسترده ای كاربرد دارد .چرا حسابداری مدیریت محیطی گسترش یافته است ؟ نیاز برای این حسابداری در تشخیص بعضی از محدودیت های روشهای حسابداری مدیریت معمول برای فعایت ها و تصمیمات مدیریت كه شامل هزینه های محیطی مهم و نتایج و تاثیرات محیطی مهم می شود احساس شد . به عنوان مثال ، كارهای حسابداری مدیریت معمول زیر ممكن است به ملاحظات ناقص هزینه های محیطی در تصمیم گیریهای داخلی كمك كند .• تعدادی از هزینه های محیطی نهفته عمومی در حساب های سربار .• تخصیص نادرست هزینه های محیطی حاصل از حساب های سربار كه به فرایندها ، تولیدات و خطوط فرآیند برمی گردد .• توصیف نادرست هزینه های محیطی به عنوان هزینه های ثابت زمانی كه آنها واقعا متغیر می باشند ( یا برعكس) .• حسابداری نادرست برای حجم های مواد خام تلف شده . • به حساب نیاوردن هزینه های محیطی مهم ومربوط در ثبت های حسابداری. زمانی كه بیشتر سازمانها تصمیم می گیرند كه بعضی از تصمیمات مدیریت را كه دارای تاثیرات محیطی و هزینه های نهفته می باشد تشخیص دهند ارزش تشخیص حسابداری مدیریت محیطی زیاد می شود .در پایان ، تفاوت بین حسابداری مدیریت معمولی و حسابداری مدیریت محیطی ممكن است روشن باشد البته زمانی كه دو روش در یك روش حسابداری مدیریت گسترده قرار گیرند آن بهتر می تواند تمام تصمیمات و جنبه های محیطی دیگر را اطلاع دهد .

 • پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه

  پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه , پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه رفتن به سایت اصلی شبكه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه…

 • بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان مقطع

  بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان مقطع بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان مقطع , بررسی , رابطه بین پرخاشگری والدین , افسردگی كودكان مقطع پنجم ابتدایی رفتن به سایت اصلی بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان تایباد

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان تایباد نقشه ی زمین شناسی شهرستان تایباد , نقشه زمین شناسی شهرستان تایباد , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تایباد , نقشه ی سازند های شهرستان تایباد , شیپ فایل سازندهای شهرستان تایباد , نقشه…

 • بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی

  بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی , بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی رفتن به سایت…

 • پاور پوینت فرضیه سازی

  پاور پوینت فرضیه سازی پاور پوینت فرضیه سازی , فرضیه سازی رفتن به سایت اصلی قابل استفاده برای همه محققان پژوهشگران دانشجویان و دانش آموزان .

 • بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

  بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد , بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در…

 • مقاله آموزشی آشنایی با ورزش شنا

  مقاله آموزشی آشنایی با ورزش شنا مقاله آموزشی آشنایی با ورزش شنا , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود و خرید مقاله آماده رفتن به…

 • پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

  پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی , دانلود پاورپوینت کل کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی , پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی الوانی , دانلود پاورپوینت کتاب…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی-باغبانی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی-باغبانی نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی-باغبانی , نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعیباغبانی , نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش…

 • مقاله طراحی و ساخت تابلوهای برقی

  مقاله طراحی و ساخت تابلوهای برقی مقاله طراحی و ساخت تابلوهای برقی , مقاله طراحی و ساخت تابلوهای برقی , دانلود مقاله طراحی و ساخت تابلوهای برقی , دانلود مقاله تابلوهای برقی , دانلود پروژه طراحی و ساخت تابلوهای برقی…

 • پاورپوینت چگونه قند خون خود را كنترل كنید

  پاورپوینت چگونه قند خون خود را كنترل كنید پاورپوینت چگونه قند خون خود را كنترل كنید , تحقیق , دانلود تحقیق , پاورپوینت , علوم پزشكی , پزشكی , قند خون , كنترل قند خون , چگونه قند خون خود…

 • پاورپوینت آموزشی درس مدیریت مالی 1 ، رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی

  پاورپوینت آموزشی درس مدیریت مالی 1 ، رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی پاورپوینت آموزشی درس مدیریت مالی 1 ، رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی , پاورپوینت , خرید پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , دانلود و خرید پاورپوینت ,…

 • پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان

  پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان , دانلود پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان , تعریف خلاقیت , عوامل مؤثر در خلاقیت افراد , نوآوری…

 • مقاله سیستم عامل اندروید

  مقاله سیستم عامل اندروید مقاله سیستم عامل اندروید , مقاله , سیستم عامل , اندروید , نرم افزار , موبایل , کامپیوتر , تحقیق , پروژه رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب چکیده فارسی.. 1 مقدمه ای بر اندروید.. 2…

 • مکانیزاسیون سیستم مدیرت فروش

  مکانیزاسیون سیستم مدیرت فروش مکانیزاسیون سیستم مدیرت فروش , طرح توجیهی , مکانیزاسیون , سیستم , مدیرت , فروش رفتن به سایت اصلی این فایل شامل طرح توجیهی مکانیزاسیون سیستم مدیرت فروش میباشد. این طرح در قالب doc و در…

 • مبانی نظری کیفیت،کیفیت در ایران،کارکردهای خانواده

  مبانی نظری کیفیت،کیفیت در ایران،کارکردهای خانواده مبانی نظری کیفیت،کیفیت در ایران،کارکردهای خانواده , مبانی نظری کیفیت , کیفیت در ایران , کارکردهای خانواده , , مبانی نظری کیفیت , کیفیت در ایران , مبانی نظری کیفیت در ایران , کارکردهای…

 • کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB

  کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB , کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB , , , چکیده , در این مقاله، یک روش ترکیب منطق…

 • گزارش کارآموزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی خمین)

  گزارش کارآموزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی خمین) گزارش کارآموزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی خمین) , گزارش کاراموزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی خمین) , کاراموزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی خمین) , کارورزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی…

 • نقشه آبراهه های حوضه آبریز کویر مرکزی

  نقشه آبراهه های حوضه آبریز کویر مرکزی نقشه آبراهه های حوضه آبریز کویر مرکزی , لایه GIS آبراهه های حوضه آبریز کویر مرکزی , لایه آبراهه های حوضه آبریز کویر مرکزی , نقشه ی آبراهه های حوضه آبریز کویر مرکزی…

 • برنامه نویسی سی

  برنامه نویسی سی برنامه نویسی سی , برنامه نویسی به زبان C رفتن به سایت اصلی زبان C یک زبان میانی است. زبانهای برنامه نویسی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: زبانهای سطح بالا، زبانهای سطح میانی، زبانهای سطح…

 • ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی

  ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی , شیوه های مدیریت منابع انسانی , سرمایه اجتماعی سازمانی , نقش ویژگی های صنعتی , دانلود مقالات…

 • دانلود نرم افزار اندروید آموزش انواع کباب ایرانی وخارجی+فیلم

  دانلود نرم افزار اندروید آموزش انواع کباب ایرانی وخارجی+فیلم دانلود نرم افزار اندروید آموزش انواع کباب ایرانی وخارجی+فیلم , دانلود نرم افزار اندروید آموزش انواع کباب ایرانی وخارجیفیلم رفتن به سایت اصلی آموزش چندین مدل انواع کباب ایرانی آموزش چندین…

 • پرسشنامه تست برتری نیمکره های مخ

  پرسشنامه تست برتری نیمکره های مخ پرسشنامه تست برتری نیمکره های مخ , پرسشنامه تست برتری نیمکره های مخ , پرسشنامه برتری نیمکره های مخ رفتن به سایت اصلی پرسشنامه تست برتری نیمکره های مخ مشخصات « تست برتری نیمکره…

 • تحقیق جایگاه نابینایان در طول تاریخ

  تحقیق جایگاه نابینایان در طول تاریخ تحقیق جایگاه نابینایان در طول تاریخ , تحقیق تاریخ , دانلود تحقیق , تحقیق تاریخ نابینایان , تحقیق جایگاه نابینایان در طول تاریخ , تاریخ نابینایی , جایگاه نابینایان در طول تاریخ , جایگاه…

 • جامعه شناسی نفاق در قرآن

  جامعه شناسی نفاق در قرآن جامعه شناسی نفاق در قرآن , جامعه شناسی نفاق در قرآن رفتن به سایت اصلی هدف از انجام این تحقیق و ضرورت پرداختن به آن شامل موارد ذیل می گردد: 1-شناخت ساخت نظام كنش اجتماعی…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان پاکدشت

  شیپ فایل بخشهای شهرستان پاکدشت شیپ فایل بخشهای شهرستان پاکدشت , نقشه ی بخش های شهرستان پاکدشت , لایه بخش های شهرستان پاکدشت , شیپ فایل بخش های شهرستان پاکدشت , بخش های شهرستان پاکدشت , نقشه ی جی آی…

 • دانلود پاورپوینت ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش(فصل پانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  دانلود پاورپوینت ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش(فصل پانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) دانلود پاورپوینت ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش(فصل پانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)…

 • دانلود پاورپوینت مطالعات و استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی

  دانلود پاورپوینت مطالعات و استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی دانلود پاورپوینت مطالعات و استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی , دانلود پاورپوینت مطالعات و استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت مطالعات و استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتداییاین پاورپوینت در 27…

 • پرسشنامه روانشناسی رانندگی

  پرسشنامه روانشناسی رانندگی پرسشنامه روانشناسی رانندگی , پرسشنامه رانندگی , پرسشنامه روانشناسی رانندگی , روانشناسی رانندگی , آزمون روانشناسی رانندگی رفتن به سایت اصلی باسلام. این مجموعه شامل پرسشنامه زیبای رانندگی در روانشناسی به صورت word میباشد. در این مجموعه…

 • پروژه بتن

  پروژه بتن پروژه بتن , ساختمان در شهر پارس آباد قرار دارد( نوع خاك تیپ2) , سیستم سازه ای در هردوجهت دیوار برشی می باشد , شكل پذیری، قاب ساده , كاربری ساختمان همكف پیلوت وطبقات مسکونی , ارتفاع طبقات…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *