ترجمه مقاله اندازه گیری مشخصه دریافت نقل و انتقال یا ارتباط: یک آزمایش شبیه به مدل های اندازه گیری PRCA-24

ترجمه مقاله اندازه گیری مشخصه دریافت نقل و انتقال یا ارتباط: یک آزمایش شبیه به مدل های اندازه گیری PRCA-24

ترجمه مقاله اندازه گیری مشخصه دریافت نقل و انتقال یا ارتباط: یک آزمایش شبیه به مدل های اندازه گیری PRCA-24 , اندازه گیری مشخصه دریافت نقل و انتقال یا ارتباط یک آزمایش شبیه به مدل های اندازه گیری PRCA24 , هدف از این مطالعه موجود آزمایش سه مدل اندازه گیری مشابه مربوط به اندازه رایج مشخصه دریافت ارتباط یعنی PRCA24 است مدل های مشابه یک مدل خطی یا تک بعدی، یک Guttman یک جهته و یک فاکتور ساختاری مرتبه دوم است این مدل ها برحسب استنباط های مفهومی، خصوصیات هوش سنج

رفتن به سایت اصلی

اندازه گیری مشخصه دریافت نقل و انتقال یا ارتباط: یک آزمایش شبیه به مدل های اندازه گیری PRCA-24 هدف از این مطالعه موجود آزمایش سه مدل اندازه گیری مشابه مربوط به اندازه رایج مشخصه دریافت ارتباط یعنی PRCA-24 است. مدل های مشابه یک مدل خطی یا تک بعدی، یک Guttman یک جهته و یک فاکتور ساختاری مرتبه دوم است. این مدل ها برحسب استنباط های مفهومی، خصوصیات هوش سنجی برای هم تحقیقات علمی قبلی و هم بعدی مورد بحث قرار می گیرند. برای آزمایش کردن این مدل ها یک نمونه از پاسخ ها به PRCA-24 (N= 8879) در سرتاسر کشور مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج فرایندهای آماری گوناگون نشان دادند که مدل فاکتور مرتبه دوم با داده ها بهتر متناسب و جور شده است. این مدل با مفاهیم اولیه مربوط به کارهای Mc Croskey (1984) متناسب است و با دو سری داده اضافی تکرار شده است. درک و فهم ارتباط (CA) یکی از بیشترین مطالعات در رشته ارتباطات انسانی می باشد. Payne و Richmond (1983) 876 مقاله چاپ شده و مقالات همایشی با موضوع مرتبط با CA را پیدا کرده اند. یک بازنگری معمول و رایج از نوشته های مربوط به ارتباطات ممکن است نشان دهد که این موضوع هرگز دچار نقصان نشده است. یکی از روش های عمومی برای اندازه گیری CA استفاده از اندازه های خود گزارشی و به طور خاص PRCA024 است. شواهد قابل توجه و معتبری برای حمایت کردن از هر دو طرح ممکن PRCA-24 وجود دارد. PRCA-24 تعداد زیادی روابط درون بخشی را نشان می دهد و کل امتیازات با دیگر مشخصات و متغیرهای نهایی در روش مرتبط می باشد. PRCA-24 برای اندازه گیری مشخصه CA در چهار ارتباط شامل صحبت کردن دوتایی، گروهی، مذاکره ای و عمومی طراحی شد. مقیاس شامل چهار تحت مقیاس بود که هر یک پاسخگوی اندازه گیری CA در یک زمینه خاص بودند که می تواند بیشتر ساختار CA جهانی برای اندازه گیری جمع شود. از طریق این طراحی، McCROSKEY (1984) به طور مفهومی یک ساختار فاکتور درجه دو را فرض کرد. این مدل به هر حال هرگز به وضوح و برحسب آزمایش عملی مستقیم مشخص و طراحی نشد. پژوهشگر معمول CA ساختار فاکتور PRCA-24 را با اصول محوری یا اصول آنالیز اجزا آزمایش می کند. نتایج آنالیز این فاکتور اکتشافی به هر حال گاهی اوقات منجر به مخلوط شدن نتایج می شود. سه الگو رواج دارد. این ها شامل یک روش چهار فاکتوری با هر فاکتور منطبق با هر نوع تحت مقیاس، یک روش تک بعدی و یک روش دو بعدی با بخش های گفتگوی دوتایی و گروهی اثر گذار بر روی یک فاکتور و صحبت کردن مذاکره ای و عمومی اثر گذار بر فاکتورهای دیگر می باشد. چنین نتایج ترکیب شده منجر به برخی ایده ها و اعتقادات می شود که مقیاس در آن دارای یک ساختار فاکتوری ناپایدار است که ممکن است توسط صحت و درستی PRCA-24 به چالش بیفتد و ما را به سمت سوال کردن درباره نتایج تحقیق اولیه در هر مقیاس مورد استفاده سوق دهد. اگر ما معتبر بودن و درستی PRCA-24 را فرض کنیم، سوالی که ممکن است پرسیده شود این است: چه دلایلی باعث بروز ناپایداری در فاکتور ساختاری شده است؟ از آن جایی که یک فاکتور ساختاری درجه دو ممکن است روابط قابل توجهی را بین فاکتورهای درجه یک پیش بینی می کند (برای مثال بین امتیازات مفهومی)، این مدل اندازه گیری ممکن است روش های فاکتوری مخالف به دست آمده از روش های فاکتوری اکتشافی را توضیح دهد. یک تعریف و تفسیر مشابه ممکن است این باشد که مقیاس در حقیقت تک بعدی است و روش های دو و چهار فاکتوری جعلی و ساختگی هستند. روش های چند فاکتوری ممکن است تابعی از بخش توانایی و وسایل باشد. این تفسیر براساس فرضیات ایجاد شده توسط Guttman استوار و پایدار گشته است. این مدل ها تابع آزمایش تجربی هستند. از آن جایی که نتایج محققان اجتماعی تنها به صورت اندازه گیری موجود می باشد که برای به دست آوردن نتایج و فهم خصوصیات روان سنجی مورد استفاده قرار می گیرد. این به طور خاص برای اندازه گیری های مکرر مورد استفاده مهم می باشد. برای مثال Christie و Geis (1970) از مقیاس Mach IV در مطالعات زیادی استفاده کردند. بنابراین فهمیدن خصوصیات روان سنجی از اندازه های ما تا زمانی که چنین دانشی برای تشخیص بین استفاده های قابل قبول و غیر قابل قبول از یک اندازه مشخص به کار می رود، یک فعالیت بزرگ و مهم می باشد. مدل تک بعدی خطی در حقیقت همه محققان قبلی با PRCA-24 به عنوان یک مقیاس تک بعدی سر و کار داشته اند. محققان به سادگی بخش ها را با هم جمع می کنند، به قابلیت اعتماد توجه می کنند (که معمولا بالا است) و فرض می کنند که تا زمانی که مقیاس قابل اتکا و معتبر است آن باید تک بعدی باشد. این مدل فرض می کند که هر مخاطب و جوابگو یک مقدار مشخصی از صفت و مشخصه CA را دارد که به طور مستقیم اندازه گیری نمی شود اما به صورت تغییر پذیری و ناپایداری پنهان رفتار می کند. این موضوع به صورت مفهومی فرض کرده است که مشخصه و صفت باعث ایجاد شدن پاسخ منحصر به فرد به بخش های مقیاسی مختلف در یک روش خاص شده است  و این پاسخ ها به صورت اندازه ای از آن مشخصه یا صفت جمع شده است. بنابراین صفت مورد نظر از پاسخ های مربوط به هر بخش با یک مقدار مشخص خطا به دست می آید. پیوستگی درونی این مدل ممکن است با استفاده از یک قانون ساده حاصل ضرب آزمایش شود. روابط و همبستگی های پیش بینی شده بین هر دو بخش اندازه گیری شده با مشخصه و صفت یکسان محصولی از بارگذاری های مربوط به فاکتور آن ها می باشد. پیش بینی هم بستگی ها و روابط درون بخشی سپس با روابط به دست آمده مانند یک آزمایش تناسب مدل مقایسه می شود. اگر روابط و هم بستگی های به دست آمده به اندازه خطای نمونه برداری از روابط پیش بینی شده باشد سپس ممکن است گفته شود که داده ها با مدل متناسب است. این با تایید و اتکا بر فاکتور تایید شده آنالیزها منطقی می باشد.

 • تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

  تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی , تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی رفتن به سایت اصلی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی فهرست مطالب ردیف عنوان صفحه 1 مقدمه…

 • پرسشنامه ی حالت فراشناختی

  پرسشنامه ی حالت فراشناختی پرسشنامه ی حالت فراشناختی , پرسشنامه ی حالت فراشناختی , حالت فراشناختی رفتن به سایت اصلی پرسشنامه ی حالت فراشناختی این پرسشنامه توسط انیل و عابدی (1996) ساخته شده و توسط نویدی (1383،به نقل از ابافت،1388)…

 • فرایند یکپارچه رشنال (RUP)

  فرایند یکپارچه رشنال (RUP) فرایند یکپارچه رشنال (RUP) , مهندسی نرم افزار , کامپیوتر , تحقیق , مقاله , فرایند یکپارچه رشنال , RUP , Rational Unified Process رفتن به سایت اصلی فهرست مقدمه : 1 RUP چیست؟. 1 Rational…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان , شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان , نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان ملکان , نقشه مرز شهرستان ملکان , شیپ فایل مرز شهرستان ملکان , شیپ فایل…

 • دانلود کتاب اندروید عتیقه شناسی(فوق العاده ارزشمند و جامع)

  دانلود کتاب اندروید عتیقه شناسی(فوق العاده ارزشمند و جامع) دانلود کتاب اندروید عتیقه شناسی(فوق العاده ارزشمند و جامع) , دانلود کتاب اندروید عتیقه شناسی(فوق العاده ارزشمند و جامع) رفتن به سایت اصلی سعی کردیم تمامی نمادها و علائم لازم برای…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان اسفراین

  شیپ فایل بخشهای شهرستان اسفراین شیپ فایل بخشهای شهرستان اسفراین , نقشه ی بخش های شهرستان اسفراین , لایه بخش های شهرستان اسفراین , شیپ فایل بخش های شهرستان اسفراین , بخش های شهرستان اسفراین , نقشه ی جی آی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات , نقشه محدوده سیاسی شهرستان قائنات , لایه ی محدوده سیاسی شهرستان قائنات , نقشه مرز شهرستان قائنات , شیپ فایل مرز شهرستان قائنات , شیپ فایل محدوده…

 • پروژه مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی

  پروژه مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی پروژه مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی , مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی , پروژه مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی , دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره مبانی اتحاد ملی و انسجام…

 • مبانی نظری فمنیسم, تکوین نظریه‏ های فمنیستی

  مبانی نظری فمنیسم, تکوین نظریه‏ های فمنیستی مبانی نظری فمنیسم , تکوین نظریه‏ های فمنیستی , مبانی نظری فمنیسم تکوین نظریه‏ های فمنیستی , مبانی نظری فمنیسم , مبانی نظری تکوین نظریه‏ های فمنیستی , مبانی نظری , فمنیسم ,…

 • گزارش کارآموزی سیستم های های مداربسته

  گزارش کارآموزی سیستم های های مداربسته گزارش کارآموزی سیستم های های مداربسته , گزارش کارآموزی سیستم های های مداربسته , خرید گزارش کارآموزی سیستم های های مداربسته , فروش گزارش کارآموزی سیستم های های مداربسته , دانلود گزارش کارآموزی سیستم…

 • پروتکل روان درمانی مثبت نگر

  پروتکل روان درمانی مثبت نگر پروتکل روان درمانی مثبت نگر , پروتکل روان درمانی مثبت نگر , دانلود پروتکل روان درمانی مثبت نگر , پروتکل , روان درمانی مثبت نگر رفتن به سایت اصلی پروتکل روان درمانی مثبت نگر  شامل…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوبلکس ساختمان ویلایی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوبلکس ساختمان ویلایی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوبلکس ساختمان ویلایی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان…

 • مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال

  مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال , مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال , اضطراب و افسردگی هاسپیتال رفتن به سایت اصلی مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال مقیاس اضطراب وافسردگی هاسپیتال توسط  زیگمون و اسنایت (1983) طراحی…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 4 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 4 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 4 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان…

 • پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)

  پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری) پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری) , دانلود پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی , پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی ,…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند

  نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان بیرجند , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بیرجند , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بیرجند…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزکوه

  نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزکوه نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزکوه , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان فیروزکوه , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فیروزکوه , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزکوه , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان فیروزکوه…

 • ترجمه کامل کتاب امنیت فروزان فصل 1 تا 11

  ترجمه کامل کتاب امنیت فروزان فصل 1 تا 11 ترجمه کامل کتاب امنیت فروزان فصل 1 تا 11 , cryptography and network security forouzan , ترجمه کامل کتاب امنیت فروزان , , به همراه منبع اصلی , , به همراه…

 • پاورپوینت حسابداری ساختگی

  پاورپوینت حسابداری ساختگی پاورپوینت حسابداری ساختگی , پاورپوینت حسابداری ساختگی , تعریف حسابداری ساختگی , عوامل ایجاد حسابداری ساختگی , حسابداری ساختگی از دیدگاه حرفه ای , دلایل به وجود آمدن حسابداری ساختگی , شیو های حسابداری ساختگی , انواع…

 • پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک

  پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک , دانلود پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک , رابطه پارادایم و استراتژی , پارادایم ها در سازمان , پارادایم تجویزی (پیش تدبیری) , پارادایم…

 • مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی

  مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی , مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی , پرسشنامه كودرون , دانلود , مقاله , پروژه پایانی , تحقیق , علوم تربیتی , رواشناسی رفتن…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن و رقابت پذیری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن و رقابت پذیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن و رقابت پذیری , مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن و رقابت پذیری , مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و رقابت…

 • نمونه سوالات فیزیک پیش

  نمونه سوالات فیزیک پیش نمونه سوالات فیزیک پیش , نمونه , سوالات , فیزیک , پیش , کاردانی رفتن به سایت اصلی این فایل شامل یازده نمونه سوال پایان ترم میباشد. این سوالات مربوط به درس فیزیک پیش درمقطع کاردانی…

 • دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان

  دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان , پروژه دانشجویی , تحقیق در مورد سیستم کنترل داخلی یک سازمان , خرید مقاله , دانلود پروژه , دانلود مقاله دانلود مقاله در مورد سیستم…

 • گزارش کارآموزی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی

  گزارش کارآموزی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی گزارش کارآموزی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی , گزارش کارآموزی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی , دانلود گزارش کارآموزی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی ,…

 • پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری

  پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری , پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری , پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت معماری , پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان ,…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ثلاث باباجانی

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ثلاث باباجانی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ثلاث باباجانی , نقشه محدوده سیاسی شهرستان ثلاث باباجانی , لایه ی محدوده سیاسی شهرستان ثلاث باباجانی , نقشه مرز شهرستان ثلاث باباجانی , شیپ فایل مرز شهرستان…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 3 طبقه 6 واحدی با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 3 طبقه 6 واحدی با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 3 طبقه 6 واحدی با مبلمان و اندازه گذاری کامل…

 • Ajax تحولی بزرگ در عرصه وب

  Ajax تحولی بزرگ در عرصه وب Ajax تحولی بزرگ در عرصه وب , Ajax , کامپیوتر , تکنولوژی , امنیت , شبکه , کارشناسی , کاردانی , دیپلم , لیسانس , مقاله , تحقیق , پژوهش , مقاله , مهندسی…

 • برترین پاورپوینت شناخت ICANN

  برترین پاورپوینت شناخت ICANN برترین پاورپوینت شناخت ICANN , شناخت ICANN , پاورپوینت شناخت ICANN , برترین پروژه پاورپوینت شناخت ICANN , مقاله برترین پاورپوینت شناخت ICANN , مقاله برترین پاورپوینت شناخت ICANN رفتن به سایت اصلی این مجموع یکی…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *