بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها , بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

رفتن به سایت اصلی

فصل اول : کلیات  تحقیقچکیده…………………………………………………………………………………………………………………………11-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………31-2)  بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………..31-3) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….41-4) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..41-5) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..51-5-1)محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………51-5-2) مکانی ……………………………………………………………………………………………………………51-6) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………51-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….51-8) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5فصل دوم : ادبیات تحقیق2-1) بخش اول : کیفیت سود……………………………………………………………………………………….82-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی………………………………………………………………..82-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………102-1-3) مفهوم کیفیت سود………………………………………………………………………………………….112-1-4) تعریف کیفیت سود………………………………………………………………………………………..122-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………..142-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود……………………………………………………………………….152-1-6-1)روشهای حسابداری…………………………………………………………………………………….152-1-6-2) برآوردهای  حسابداری ………………………………………………………………………………172-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت……………………………………………………………….182-1-6-4) نوع صنعت………………………………………………………………………………………………..182-1-6-5) ویژگیهای مالی…………………………………………………………………………………………..182-1-6-6) عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………192-1-7) شاخص کیفیت سود………………………………………………………………………………………202-1-8) تحلیل  کیفیت سود ………………………………………………………………………………………202-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………………………………………………222-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت…………………………………………………………………252-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت………………………………………………………………………………262-2-1-1) دوران رشد…………………………………………………………………………………………….  26 ایجاد……………………………………………………………………………………………………………………….26طفولیت…………………………………………………………………………………………………………………….27رشد سریع…………………………………………………………………………………………………………………27بلوغ………………………………………………………………………………………………………………………….28تکامل……………………………………………………………………………………………………………………….292-2-1-2) دوران پیری ……………………………………………………………………………………………..30ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………..30اشرافیت……………………………………………………………………………………………………………………31بوروکراسی اولیه…………………………………………………………………………………………………………32بوروکراسی و افول………………………………………………………………………………………………………332-2-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..342-2-3) ویژگی¬های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت…………….35•    مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36                                                     •    مرحله رشد   ………………………………………………………………………………………………  36                                                                            •    مرحله بلوغ  ………………………………………………………………………………………………….36•    مرحله افول یا سكون    ………………………………………………………………………………….362-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………362-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود………………………………………………………………………………372-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود …………………………………………………………372-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ………………………………………………………….422-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر ……………………………………………………………………………..442-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت…………………………………….442-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت………………………………………47فصل سوم : روش شناسی تحقیق3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………503-2) تدوین فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..503-2-1) فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………….51 3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)……………………………………………513-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)…………………………………………….513-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)……………………………………………513-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..513-4) گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….523-5) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..523-6) دوره زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..523-7) شرایط انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………523-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر……………………………………………………………533-9) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………543-10) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق……………………………………………………..553-10-1) متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………55الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی  پنمن…………………………………………………………….55ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی  بارتون – سیمکو………………………………………………56ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی  لویز…………………………………………………………………563-10-2)متغیر وابسته:    …………………………………………………………………………………………573-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) ……………………………………………………………………….573-10-2-2)قیمت سهام………………………………………………………………………………………………583-10-3)متغیر کنترل: ………………………………………………………………………………………………..583-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) …………………………………………………………………………………583-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ……………………………………………………………………583-11)روش اجرای آزمون ها……………………………………………………………………………………….58گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………59گام دوم :آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………59گام سوم:رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………59گام چهارم:بررسی خطاها………………………… …………………………………………………………………60الف)خود همبستگی……………………………………………………………………………………………..60ب)نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………603-12)خلاصه فصل  سوم……………………………………………………………………………………………61فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..634-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………634-3) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………..654-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها ……………………………………………………………………………..654-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن …………………………………………………………………………….654-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول ………………………………………………………………………………….654-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم …………………………………………………………………………………704-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم ………………………………………………………………………………..75فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………825-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………..825-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری……………………………………………………………………..835-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………..855-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….85پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………87منابع و ماخذمنابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..108منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………109چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..111فهرست اشکال و جداولجدول 2-1)تفاوت‌های بین شركت¬های دردوران رشد و شركت¬های دردوران پیری…………..34شکل 2-1) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر…………35جدول 3-1) مدل چرخه عمر………………………………………………………………………………………54جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….54جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق……………………………………………………………………………54جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..63جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد…………………………………………………64جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ………………………………………………….64جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول…………………………………………………64جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………65جدول4-6) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….66جدول4-7) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….67جدول4-8) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….67جدول4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….68جدول4-10) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69جدول4-11) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69جدول4-12) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71جدول4-13) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71جدول4-14) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….72جدول4-15) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….73جدول4-16) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74جدول4-17) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74جدول4-18) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….75جدول4-19) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….76جدول4-20) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….77جدول4-21) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….78جدول4-22) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….78جدول4-23) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….79جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق  حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………84جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)……………………………84جدول 5-3) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق  حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..84جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)…………………………….85جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….88جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….89جدول ب-2) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………89جدول ب-3) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………91جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..93جدول ب-5) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..95جدول ب-6) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..97جدول ب-7) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..99جدول ب-8) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………101جدول ب-9) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………103جدول ب-10) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………105

 • دانلود پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای

  دانلود پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای دانلود پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای , دانلود پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای رفتن به سایت اصلی این پاورپوینت در 28 اسلاید به صورت کامل مقوله انواع نظام های بیمه ای…

 • پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان

  پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان , دانلود پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان , تعاریف مدیریت دانش , تعالی سازمانی (EFQM) , اهمیت اطلاعات و دانش در ارزشهای مدل تعالی((EFQM…

 • مقیاس احساس گناه موشر

  مقیاس احساس گناه موشر مقیاس احساس گناه موشر , مقیاس احساس گناه موشر , احساس گناه موشر رفتن به سایت اصلی مقیاس احساس گناه موشر 1968 در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مقیاس تجدید نظر شده احساس…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 89

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 89 آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 89 , قیمت , نوسانات , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم ,…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت هوندا

  پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت هوندا پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت هوندا , مدیریت استراتژیک شرکت هوندا , مدیریت استراتژیک شرکت , ماتریس EFE , ماتریس IFE , ماتریس CPM , ماتریس SWOT , مدیریت بازرگانی , مدیریت صنعتی , تحقیق SWOT…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان (فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان (فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه درمان (فصل دوم تحقیق) رفتن به سایت…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *