بررسی مزایا و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی در مقایسه با منطقه آزاد اروند

بررسی مزایا و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی در مقایسه با منطقه آزاد اروند

بررسی مزایا و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی در مقایسه با منطقه آزاد اروند , سرمایه گذاری ، منطقه آزاد ، توسعه، صادرات ، موانع

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب عناوین                                                                                                                                صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه. 2 1-2 بیان مسئله. 2 1-3 سوالات تحقیق.. 3 1-4 اهداف تحقیق.. 3 1-5 سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 4 1-6 روش انجام تحقیق.. 4 1-7 واژگان کلیدی.. 4 1-7-1 سرمایه گذاری.. 4 1-7-2 منطقه آزاد. 4 1-7-3 توسعه. 4 1-7-4 صادرات.. 5 1-7-5 موانع. 5 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه. 7 2-2 نخستین مناطق آزاد جهان.. 7 2-3 تعاریف منطقه آزاد. 9 2-4 تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری.. 9 2-4 مبانى نظرى تجارت آزاد. 10 2-5 اهداف مناطق آزاد. 11 2-6 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟. 13 2-7  اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد. 13 2-8  شرحی از اهداف تشكیل مناطق آزاد در كشور 14 2-9  آسیب‌های فعلی مناطق آزاد. 14 2-10  تاریخچه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی.. 15 2-11 محدوده ی منطقه آزاد انزلی.. 16 2-12 نقش منطقه آزاد انزلی در توسعه اقتصادی استان و كشور 18 2-13 فاصله بندر انزلی تا شهرها و مراکز مهم اقتصادی کشور 20 2-14 مناطق دیدنی شهر بندر انزلی.. 20 2-15 اهداف سازمان منطقه انزلی.. 21 2-16 سایرمناطق آزاددر ایران.. 22 2-17 ساختار تشکیلاتی مناطق آز اد. 22 2-18 سرمایه گذاری.. 24 2-19 عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد. 29 2-20   انواع سرمایه گذاران.. 33 2-20-1  اشخاص حقیقی.. 33 2-20-2 اشخاص حقوقی.. 33 2-20-2-1 بانكها 34 2-20-2-2 شركت های بیمه. 34 2-20-2-3  صندوق های بازنشستگی.. 34 2-20-2-4 شركتهای سرمایه گذاری.. 34 2-20-2-5  شركتهای دارنده یا مادر 35 2-20-2-6 شركتهای كارگزاری.. 35 2-20-2-7 سایر اشخاص حقوقی.. 35 2-21 منافع مناطق آزاد براى سرمایه‌گذارى خارجى.. 35 2-22 چالش های سرمایه گذاری در ایران.. 36 2-22-1  موانع اقتصادی.. 37 2-22-2  موانع سیاسی.. 37 2-23 پیشینه تحقیق.. 38 2-24  اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 39 فصل سوم: روش های انجام تحقیق 3-1  مقدمه. 43 3-2 روش انجام تحقیق (نوع مطالعه، روش جمع آوری اطلاعات و مشکلات پیش روی تحقیق) 44 3-3 اهداف تحقیق.. 44 3-4 سوالات تحقیق.. 44 3-5  اعتبار(روایی) 45 3-5-1  انواع اعتبار 45 3-6 پایایی.. 46 3-6-1  برآورد پایایی.. 47 فصل چهارم: پاسخ به سوالات تحقیق 4-1 مقدمه. 49 4-2  پاسخ به سوال اول تحقیق:   مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟  49 4-2-1  مزایای قانونی منطقه آزادانزلی.. 49 4-2-2  مزیت های اختصاصی منطقه آزادانزلی.. 50 4-3 پاسخ به سوال دوم تحقیق: موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟  52 4-4 پاسخ به سوال سوم تحقیق: راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟  53 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1  مقدمه. 55 5-2 نتیجه گیری.. 55 5-3 راهکارها و پیشنهادات.. 56 منابع و ماخذ. 58 1-1 مقدمه        می توان گفت در عصرکنونی بهبود سرمایه گذاری هااز یک سو موجب جذب سرمایه های غیرکاراو سرازی کردن آنها به بخش اصلی اقتصادو ازطرف دیگربا توجه به منافع سرمایه گذارها، سرمایه گذاری ها در صنایعی هدایت خواهند شدکه از سودبیشتریا ریسککمتری برخوردار باشندو این امرموجب تخصیص بهینه در منابع خواهد شد.        با توجه به تحولات که در دنیای امروز شاهد هستیم علائم، اخبار و اطلاعات حاکی از آن است که رشد سرمایه گذاری در کشور هااز جمله عوامل مهمی است که دولت ها می توانند نه تنها برای حل مشکلات اقتصادی خود بلکه برای مواجهه با تهدیدها نیز از آن برای پیشبرد اقتصادی خودبه عنوان یک ابزار مهم و قابل اعتماد استفاده کارآمد داشته باشنداما این به تنهایی میسر نمی گردد مگر زمانیکه زیر ساخت ها و روساخت هایی متناسب با میزان سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی هایی در سطح کلان با حمایت هایی در سطح کلان و گسترده انجام گیردچراکه ممکن است سرمایه گذاری ها نتیجه ای عکس را بدهد و منجربه افول و به انحطاط کشیدن هردولتی شود ودر نهایت جوامع را با بحران هایی شدیدروبه رو سازد. 1-2 بیان مسئله مهمترین ابزار برای توسعه صادرات صنعتی مناطق آزاد ٬ جذب سرمایه های خارجی است. ایجاد بستر قانونی مناسب ٬ اولین پیش شرط برای جذب سرمایه به مناطق آزاد است. به همین دلیل در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ تمهیدات قانونی قابل توجهی  در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی  برای دستیابی به این ابزار مهم فراهم شده است. براساس ماده بیستم قانون مزبور ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر یک از مناطق٬ آزاد است. توسعه اقتصادی آرمان تمامی کشورهای توسعه است و کشورهای مختلف ابزار متفاوتی را برای دستیابی به این امر برمی گزینند با توجه به اینکه عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله اشتغال تولید ناخالص ملی عرضه کالا و خدمات و مستقیما از این عامل تاثیر می پذیرند کشورها بدنبال طراحی مکانیزمهایی جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه از منابع داخلی و خارجی می باشند از جمله مکانیزمهای مورد استفاده برخی کشورها جهت دستیابی به این هدف ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است که در صورت موفقیت می تواند انتقال تکنولوژی اشتغال توسعه منابع انسانی و صادرات را نیز به دنبال داشته باشد. می‌برند تاسیس مناطق آزاد به منظور جذب سرمایه‌گذاری یکی از شیوه هایی است که مد نظر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای روبه رشد قرار گرفته است نکته با اهمیت در مورد جذب سرمایه در مناطق آزاد توجه به رقابت شدید بین مناطق آزاد در این رابطه می‌باشد بالطبع هر منطقه آزاد که بتواند پیش زمینه‌های مساعدتری از قبیل وجود قانون و مقررات روشن و صریح در ارتباط با مناطق آزاد و سرمایه‌گذاریها تاسیسات زیربنایی و امکانات زیستی مناسب ثبات سیاسی و غیره را فراهم نماید از موفقیت بیشتری در مورد جذب سرمایه برخوردار است. 1-3 سوالات تحقیق 1-     مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند ؟ 2-     موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند ؟ 3-      راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند ؟ 1-4 اهداف تحقیق هدف این تحقیق تلاش در جهت تعیین تنگناها و موانع در سر راه سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی،و همچنین تبیین نقش کلیدی سرمایه گذاری اعم از داخلی وخارجی در توسعه و پیشرفت این منطقه و به تبع آن توسعه کشورمان ایران می باشد بنابراین اهداف ما در سه مورد منعکس می شودکه عبارتنداز: –  بررسی مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی – بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی  – ارائه راه حل های رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی 1-5 سابقه و ضرورت انجام تحقیق           از آنجاییکه استفاده  از مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان ابزاری موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه بوده است ، اما این مناطق در ایران به دلایل زیادی از جمله  عدم سرمایه گذاری های کافی و موثر ، نتوانسته اند بصورت قابل قبولی به رسالتشان که همان توسعه این مناطق بوده اند دست پیدا کنند،لذا ضروری است که تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد. 1-6 روش انجام تحقیق           در این پژوهش از مطالعه توصیفی و میدانی و استفاده از کتب ، اسناد و سایت های معتبر و کتابخانه های مجازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.

 • جزوه حقوق تجارت بین الملل

  جزوه حقوق تجارت بین الملل جزوه حقوق تجارت بین الملل , دانلود جزوه حقوق تجارت بین الملل , جزوه حقوق تجارت بین الملل , دانلود حقوق تجارت بین الملل , دانلود جزوه , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی ,…

 • آشکارسازهای مورفولوژیکی برای کاربردهای رادار ELINT

  آشکارسازهای مورفولوژیکی برای کاربردهای رادار ELINT آشکارسازهای مورفولوژیکی برای کاربردهای رادار ELINT , Morphological Detectors Radar ELINT Applications رفتن به سایت اصلی Morphological Detectors for Radar ELINT Applications . Abstract—This paper presents a novel application of mathematicalmorphology for Radar ELINT…

 • پاورپوینت یادگیری دربارۀ ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی

  پاورپوینت یادگیری دربارۀ ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی پاورپوینت یادگیری دربارۀ ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی , دانلود پاورپوینت یادگیری دربارۀ ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی , تعیین سطح نرخ های بهره , عوامل…

 • تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

  تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای…

 • مبانی نظری رویكرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی، اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن

  مبانی نظری رویكرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی، اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن مبانی نظری رویكرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی، اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن , مبانی نظری رویكرد قرآن به جایگاه سیاست…

 • پروژه مالی سیستم نرم افزار حسابداری شركت قهوه مولتی

  پروژه مالی سیستم نرم افزار حسابداری شركت قهوه مولتی پروژه مالی سیستم نرم افزار حسابداری شركت قهوه مولتی , پروژه مالی سیستم نرم افزار حسابداری شركت قهوه مولتی , خردی پروژه مالی سیستم نرم افزار حسابداری شركت قهوه مولتی ,…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی , مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی , مبانی نظری ساختار سرمایه و…

 • دانلود فایل ورد Word مقاله بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

  دانلود فایل ورد Word مقاله بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن دانلود فایل ورد Word مقاله بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن , دانلود فایل ورد Word مقاله بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی با مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی با مبلمان کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی با مبلمان کامل قابل ویرایش , پلان , نقشه , پلان اتوکد , نقشه اتوکد , پلان معماری ,…

 • گزارش کارآموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر

  گزارش کارآموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر گزارش کارآموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر , گزارش کاراموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر , کاراموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر , کارورزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی…

 • زغال سنگ و بررسی مسائل ایمنی این معادن در ایران

  زغال سنگ و بررسی مسائل ایمنی این معادن در ایران زغال سنگ و بررسی مسائل ایمنی این معادن در ایران , زغال سنگ و بررسی مسائل ایمنی این معادن در ایران , زغال سنگ و بررسی مسائل ایمنی , معادن…

 • بررسی تاثیر مسکن بر شکل محله word

  بررسی تاثیر مسکن بر شکل محله word بررسی تاثیر مسکن بر شکل محله word , تاثیر مسکن بر شکل محله , مسکن و محله , دانلود مقاله معماری , مقاله معماری رفتن به سایت اصلی مسکن به عنوان یکی از…

 • پاورپوینت فرآیند اتوکاری

  پاورپوینت فرآیند اتوکاری پاورپوینت فرآیند اتوکاری , فرآیند اتوکاری , پاورپوینت آماده , کار سرد , شکل دهی فلزات , ironing , cold work رفتن به سایت اصلی یکی از روشهای کشش مجدد ظرف های لوله ای شکل، جهت کاهش…

 • طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی 10 هکتاری به صورت آبیاری قطره ای

  طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی 10 هکتاری به صورت آبیاری قطره ای طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی 10 هکتاری به صورت آبیاری قطره ای , طرح توجیهی گل محمدی , دانلود رایگان…

 • شیپ فایل حوضه آبریز کویر مرکزی

  شیپ فایل حوضه آبریز کویر مرکزی شیپ فایل حوضه آبریز کویر مرکزی , لایه GIS حوضه آبریز کویر مرکزی , لایه مرز حوضه آبریز کویر مرکزی , نقشه ی مرز حوضه آبریز کویر مرکزی , شیپ فایل محدوده حوضه آبریز…

 • مبانی نظری اعتماد و عدالت سازمانی

  مبانی نظری اعتماد و عدالت سازمانی مبانی نظری اعتماد و عدالت سازمانی , مبانی نظری اعتماد و عدالت سازمانی رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی 22 صفحه از ادبیات مربوط به متغیر های اعتماد و عدالت سازمانی می باشد…

 • کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته1

  کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته1 کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته1 , کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته1 رفتن به سایت اصلی کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته1 همراه با نکات مهم کنکور ارشد

 • کد متلب روش نصف کردن

  کد متلب روش نصف کردن کد متلب روش نصف کردن , کد متلب , روش نصف کردن , دانلود رفتن به سایت اصلی روش نصف کردن برای پیدا کردن ریشه معادله

 • دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف

  دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف , لایه GIS همدمای حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف، , لایه خطوط همدمای حوضه…

 • یک راهکار جدید مبتنی بر کارگزار برای شناسایی حمله گودال در شبکه‌های حسگر بیسیم (ترجمه مقاله)

  یک راهکار جدید مبتنی بر کارگزار برای شناسایی حمله گودال در شبکه‌های حسگر بیسیم (ترجمه مقاله) یک راهکار جدید مبتنی بر کارگزار برای شناسایی حمله گودال در شبکه‌های حسگر بیسیم (ترجمه مقاله) , مقاله , ترجمه , گودال , sinkhole…

 • دانلود مقاله مدیریت استرس

  دانلود مقاله مدیریت استرس دانلود مقاله مدیریت استرس , دانلود مقاله مدیریت استرس , مقاله مدیریت استرس , مدیریت استرس , تعریف استرس , مراحل ایجاد استرس , نكاتی در مورد استرس , علائم استرس , بیماریهای استرس , تحقیق…

 • پروژه درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد:سروس کد اجاریی Erdosh Reney به زبان متلب و سی شارپ

  پروژه درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد:سروس کد اجاریی Erdosh Reney به زبان متلب و سی شارپ پروژه درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد:سروس کد اجاریی Erdosh Reney به زبان متلب و سی شارپ , ایجاد توپولوژی ErdosReiny , معیارهای اندازه گیری…

 • پاورپوینت دارو سازی

  پاورپوینت دارو سازی پاورپوینت دارو سازی , داروسازی , روش تولید دارو , تولید انواع دارو , پاورپوینت داروسازی , روش داروسازی , ساخت دارو , تحقیق داروساز رفتن به سایت اصلی بخشی از متن مقدمه: تولید دارو در مقیاس…

 • فلز در معماری

  فلز در معماری فلز در معماری , انواع فلز , فلز در معماری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فلز در معماری در 122 اسلاید

 • بررسی روابط مالی زن و شوهر

  بررسی روابط مالی زن و شوهر بررسی روابط مالی زن و شوهر , بررسی روابط مالی زن و شوهر , پروژه , مقاله , دانلود , روابط مالی زن و شوهر رفتن به سایت اصلی مقدمه...................................... 2 بخش اول- مهر…

 • پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس)

  پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) , پروژه کارافرینی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) , طرح توجیهی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) , کارآفرینی شرکت تولیدی پنیر پرمایون…

 • دانلود پاورپوینت طبیعت سبز در معماری

  دانلود پاورپوینت طبیعت سبز در معماری دانلود پاورپوینت طبیعت سبز در معماری , دانلود پاورپوینت طبیعت سبز در معماری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت طبیعت سبز در معماریاین پاورپوینت در 12 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت…

 • زن وفلسفه حجاب در خانواده

  زن وفلسفه حجاب در خانواده زن وفلسفه حجاب در خانواده , زن وفلسفه حجاب , حجاب از نظر قران , آیات هشدار گردر حفظ سنگر حجاب وعفت , ایرادها واشکالات , آثار وفوائد حجاب , راههای مبارزه با بد حجابی…

 • پرسشنامه شخصیت آیزنک

  پرسشنامه شخصیت آیزنک پرسشنامه شخصیت آیزنک , پرسشنامه شخصیت آیزنک رفتن به سایت اصلی  این پرسشنامه استاندارد 57 سوال درباره رفتارها و احساسات مختلف داده شده است. پاسخ سوالات به صورت بلی و خیر است. 

 • بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر یاد گیری

  بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر یاد گیری بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر یاد گیری , بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر یاد گیری , وسایل کمک آموزشی و تاثیر آن بر یادگیری…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *