اثر بخشی سازمانی و منابع قدرت مدیران

اثر بخشی سازمانی و منابع قدرت مدیران

اثر بخشی سازمانی و منابع قدرت مدیران , ارتباطات ارتباطات سازمانی اثربخشی ارتباطات – منابع قدرت مدیران

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه فصل اول : کلیات تحقیق 1-1  مقدمه. 2 1-2  بیان مساله. 3 1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش… 5 1-4  اهداف پژوهش… 7 الف- فرضیة اصلی: 7 1-6 ‌ متغیرهای پژوهش… 8 1-7  واژگان کلیدی.. 8 1-7-1  ارتباطات.. 8 1-7-2  ارتباطات سازمانی.. 9 1-7-3  اثر بخشی ارتباطات.. 9 1-7-5  منابع قدرت رهبری.. 10 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمــه. 12 2-2  اهمیت ارتباطات.. 13 2-3  تعاریف کلی ارتباطات.. 15 2-5  فرآیند ارتباط.. 21 2-6   مسیر ارتباطات.. 23 2-6-1  ارتباطات عمودی.. 23 2-6-2  ارتباطات در سطح افقی.. 25 2-7   مدل ارتباطات.. 25 2-8   اصول ارتباطات.. 29 2-9  ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت.. 31 2-9-1   دیدگاه کلاسیک‌ ها در مورد ارتباطات.. 32 2-9-2    نظریه نئوکلاسیک ‌ها و ارتباطات.. 33 2-9-3   دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات.. 34 2-9-4   دیدگاه اقتضایی و ارتباطات.. 34 2-9-5   دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات.. 35 2-10  اثربخشی در ارتباطات میان فردی.. 35 2-11   ویژگی ‌های اثربخشی.. 36 2-11-1   گشودگی.. 36 2-11-2    همدلی.. 37 2-11-3   حمایتگری.. 38 2-11-4   مثبت گرایی.. 39 2-11-5   تساوی.. 39 2-11-6    همانندی « تشابه با هم » و « تخالف با هم ». 40 2-12   موانع ارتباطی.. 41 2-13  انواع موانع ارتباطی.. 41 2- 14 تعاریف قدرت.. 52 قدرت ظرفیت تاثیر گذاری بر افرادی است كه در شرایط مستقلی هستند به عبارت دیگر قدرت توانایی تاثیر بر رفتار دیگران است. 53 2-15  اهمیت قدرت.. 55 2-16  قدرت در سطوح مختلف سازمان. 56 2-16-1  قدرت در سطح عمودی.. 56 2-16-1-2  منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان. 57 2-16-2  قدرت در سطح افقی.. 64 2-17   روابط قدرت.. 65 2-17-1  رابطه صف و ستاد. 66 2-17-2  تشكیل دسته‌ ها و ائتلاف.. 67 2-18  انواع رویكردها به قدرت.. 68 2-18-1  راسل و قدرت.. 68 2-18-2  هیكس، گولت و قدرت.. 69 2-18-3  گالبرایت و قدرت.. 71 2-18-4   اتزیونی و قدرت.. 73 2-19 پیشینه تحقیق.. 74 2-20   اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 74 فصل سوم : روش های انجام تحقیق 3-1 مقدمه. 86 3-2 روش انجام تحقیق.. 87 3-3 جامعه آماری.. 87 3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 87 3-5  روش گردآوری اطلاعات.. 88 3-6  ابزار گردآوری اطلاعات.. 88 3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها 89 3-7- 1 روایی.. 89 3-7-2 پایایی.. 90 3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ 91 3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف.. 91 3-8  روش تجزیه و تحلیل دادها 92 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 4-1 مقدمه. 94 4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 95 4-3  تحلیل های توصیفی.. 95 4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 96 4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان. 97 4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 98 4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 99 4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی.. 100 4-5  آزمون فرضیه ها 100 4-5-1  آزمون فرضیة اول ( فرضیة اصلی ) 102 4-5-2  آزمون فرضیة دوم (فرضیة فرعی اول ) 103 4-5-3  آزمون فرضیة سوم (فرضیة فرعی دوم ) 104 4-5-4  آزمون فرضیة چهارم ( فرضیة فرعی سوم ) 105 4-5-5  آزمون فرضیة پنجم ( فرضیة فرعی چهارم ) 106 4-6  خلاصه فصل چهارم. 107 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1  مقدمه. 109 5-2  نتیجه گیری.. 109 5-2-1  نتیجه گیری از فرضیة اول ( فرضیة اصلی ) 109 5-2-2  نتیجه گیری از فرضیة دوم (فرضیة فرعی اول ) 110 5-2-3  نتیجه گیری از فرضیة سوم (فرضیة فرعی دوم ) 110 5-2-4  نتیجه گیری از فرضیة چهارم ( فرضیة فرعی سوم ) 111 5-2-5  نتیجه گیری از فرضیة پنجم ( فرضیة فرعی چهارم ) 111 5-3  نتیجه گیری کلی از تحقیق.. 112 5-4  راهکار ها و پیشنهادات.. 112 5-5  پیشنهادات به محققین آینده 113 ( منــــابع   و   مــــآخذ ) 114 پرسشنامه. 119 1-1  مقدمه         دنیایی را تصور كنید كه در آن «ارتباط» وجود ندارد؛  در این دنیا انسان، تنها و انفرادی زندگی می كند و هرگز مشاركتی در تجربه اندوزی و علم ورزی ندارد! هرگز نمی تواند برای فائق آمدن بر مشكلات و محدودیت های شخصی، از اتحاد و یكپارچگی برخوردار شود! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زیادی بهره مند نخواهد شد! در چنین جهانی انسان نمی تواند از دیگران تاثیر بپذیرد و به گونه ای متقابل بر آنان تاثیر بگذارد. در یك كلام ، تصور چنین جهانی اگر ناممكن نباشد، دشوار است.  این تصور بسیار مشكل است؛ زیرا ارتباط طرح چنین سوالی را درزندگی بشری از میان برده و غیر قابل بحث نموده است. دنیایی كه ما در آن بسر می بریم بسیار مبهم و پیچیده است. در جهانی بدون وجود ارتباط، تمدن به مفهومی كه امروز می شناسیم- امكان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسیله ارتباط، موفق شده ایم علوم و آموخته ها و تلاشهایمان راتجزیه و تركیب كنیم. توانایی ها و تلاش ها و آموخته های علمی ما را قادر ساخته است تا ظرفیت علمی، تكنولوژی و فرهنگی مان توسعه یافته و رو به تكامل و تعالی بروند. بدون وجود یك زمینه مناسب برای ایجاد ارتباط با یكدیگر در سطحی قابل قبول انسان هرگز نمی ‌توانست موقعیت ما قبل تاریخ را پشت سر گذاشته و به پیشرفت های كنونی دست یابد. ارتباط از این جهت مهم است كه سازماندهی را امكان پذیر می سازد و سازمانها نیز به نوبه خود افراد را قادر می سازند تا در روش زندگی به سیستم های سازمان یافته موجود، دسترسی پیدا كنند. در هر حال اهمیت و مفهوم واقعی یك ارتباط خوب می تواند از دیدگاه‌ ها و جنبه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد. بنا به تعریف، سازمان ها برای بقای خود به كنش و واكنش متقابل و یا ارتباط نیاز دارند. بنابراین منطقی است اگر بگوئیم درك و شناخت بهتری از ارتباط موجب ارتقای سازمان ها می شود. از طرف دیگر قدرت به عنوان یك عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولی دولت مردان و مدیران بوده است. مدیران، قدرت را به عنوان جزئی بسیار سازنده در ساختار سازمان و وسیله اجرای تــعهــــدات آن می دانند.  قدرت به عنوان مهمترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. نتایج نفوذ قدرت در كلیه سطوح سازمان های اجتماعی تجربه شده است. چون قدرت بخشی مهم و تاثیر گذار در حیات سازمانی می ‌باشد، محققین تلاش زیادی برای توضیح مسائل سازمانی در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح كرده اند، اول اینكه، واحدهای تابعه سازمان را متاثر می ‌سازد و دوم، در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان تاثیر قابل توجه می گذارد. (فخیمی،1379) 1-2  بیان مساله          فرایند ارتباطات یكی از فرایندهای مهمی است كه بر روی اثر بخشی سازمان ها و موفقیت مدیر نقشی  اساسی ایفا می كند. تحقیق وبررسی در محیط سازمان ها و حیات كاری نشان می دهد كه بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می كنند. ارتباطات به عنوان یكی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یكی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است كه، اگر ارتباطات صحیحی در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و كارها آشفته می شوند. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، كنترل و سایر وظایف بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امكان اداره سازمان مهیا نخواهد بود. (حقیقی، 1380) با توجه به  اندازه یا بزرگی سازمان، تكنولوژی پیچیده، میزان پیچیدگی و رسمی بودن امور، ساختار طرح ریزی می شود و بر این اساس سیستم اطلاعاتی به وجود می آید. تعیین ساختار سازمانی خود نشانه ای از مسیر خاصی است كه تعیین كننده نوع ارتباط در سازمان است. قدرت، رهبری و تصمیم گیری (علنی و یا غیر علنی) به فرایند ارتباطات وابسته اند، زیرا بدون وجود اطلاعات این فرایندها بی معنی خواهند شد.  تحلیل گران سازمانی درجات متفاوتی از اهمیت برای فرایند ارتباطات قائل شده اند برای مثال بارنارد[1] چنین ابراز می كند:  «در تئوری فراگیر سازمان، ارتباطات در كانون یا مركز قرار می گیرد، زیرا ساختار، گستره و حدود سازمان تقریبا به وسیله شیوه های ارتبـــاطی تعیـــین می شوند. از این دیدگاه كه به موضوع نگاه كنیم، ارتباطات در قلب سازمان جای می گیرد. دو پژوهشگر دیگر به نام های كتزوكان[2] چنین می‌گویند: ارتباطات، مبادله اطلاعات و انتقال مقصود، روح و اساس سیستم اجتماعی سازمان را تشكیل می دهد. به تازگی نویسنده ای به نام  استینچ‌كامب [3] نیز در بررسی سازمان ها، ارتباطات را در كانون یا مركز سازمان قرار داد. به هر حال ســـایر نظریه پردازان به اندازه های متفاوت به این موضوع توجه كرده اند. (پارسائیان و اعرابی، 1376)  از طرف دیگر، قدرت ویژگی اساسی نقش یك مدیر بوده و زمینه اثر بخشی او را در سازمان فراهم می سازد. در واقع یك پدیده اجتناب ناپذیر در سازمان است كه البته در سازمان ها مدیران به آن به عنوان یك پدیده منفی می نگرند. ولی حقیقت این است كه این جریان ذاتا یك پدیده منفی نیست، بلكه منفی و مثبت بودن آن بستگی به قضاوت و نوع كاربرد آن دارد. یقینا اگر هدف از قدرت، اهداف سازمانی باشد می تواند پدیده ای مثبت و كاركردی محسوب گردد و باعث پویایی سیستم و سازمان شود، اما اگر هدف از آن دستیابی به اهداف شخصی و فردی باشد، مطمئنا یك پدیده منفی و ناپسند خواهد بود. (پارسائیان و اعرابی، 1375)    دو پژوهشگر به نام های  مك كللند و دیوید برن هام[4] بر این باورند، مدیران موفق كسانی هستند كه به نفع سازمان، (و نه برای فخر فروشی)، بر دیگران اعمال نفوذ نمایند و قدرت خود را در آن راه به كار برند. آنان كه با تسلط كامل بر نفس سركش خویش (تنها جهت تامین منافع سازمان) بر دیگران اعمال قدرت می نمایند (در مقایسه با آنان كه از قدرت برای تامین منافع شخصی سوء استفاده می كنند یا می كوشند تا با تكیه بر آن محبوب القلوب شوند) موثرتر و موفق تر خواهند بود. مك كللند چنین نتیجه گرفت كه مدیران قدرتمند و توانا در اوج قدرت خویشتن دار هستند. چنین مدیرانی روح همكاری را تقویت می كنند، زیر دستان را تایید می نمایند و پاداش می دهند، بدین وسیله باعث بهبود روحیه افراد در سازمان می گردند. جان كاتر چنین استدلال می كند كه مدیران موفق از روشها و فنون ثابت شده و معینی استفاده می كنند و قدرت خود را در راه بهبود بهره وری اعمال می كنند. رزابت كنتر[5] چنین استدلال كرده است كه قدرت می تواند به راحتی جنبه نهادی به خود بگیرد كسانی كه دیگران به قدرتشان ایمان و اعتقاد دارند و پذیرفته اند كه آنان دارای قدرت هستند راحت تر می توانند بر مردم اطراف خود اعمال نفوذ نمایند و بدین طریق صاحب قدرت اصیل تری می گردند. از همین دیدگاه كنتر استدلال می كند كه « فقدان قدرت، از جمله شرایطی است كه به زحمت می توان بر آن فائق آمد. (همان منبع) 1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق ارتباطات مبین نحوه و چگونگی توزیع وتبادل عقاید، افكار و اطلاعات از طریق كتبی، شفاهی، علامات و حركات به منظور راهنمایی و هدایت رفتار كاركنان سازمان در مبادله پیام می ‌باشد. ارتباطات در سازمان موجد قدرت و وسیله ای برای به كار گرفتن بهینه اختیارات قانونی و اداری و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازمانی می ‌باشد. ارتباطات اغلب به صورت موازی در كنار مجاری اختیارات رسمی قرار دارد و عامل تسهیل جریان كار در سازمان می باشد و ادامه فعالیت ها به گونه ای  مثبت و مفید، بدون وجود شبكه های ارتباطی كارآمد امكان چندانی ندارد. همچنین به عنوان ضروری ترین نیاز جریان امور اداری، بدون داشتن سیستم ارتباطات كارآمد، چرخ های اجرایی سازمان به گردش در نمی آیند و فعالیت ها راكد و در صورت حركت به گونه ای ناقص اجرا شده، و فاقد كیفیت و بازدهی لازم خواهند بود. (فخیمی،1379) از سوی دیگر، قدرت به عنوان یك عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمان‌ها همواره دل مشغولی دولت مردان و مدیران بوده است. قدرت به عنوان مهم ترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. نتایج نفوذ قدرت در كلیه سطوح سازمان های اجتماعی تجربه شده ولی بیشتر و در وسعت گسترده تر در نوع سازمان رسمی و سلسله مراتب سازمانی تجربه شده است. چون قدرت بخشی مهم وتاثیر گذار در حیات سازمانی می باشد، محققین تلاش زیادی برای توضیح مسائل سازمانی در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح كرده اند، اول اینكه، واحدهای تابعه سازمان را متاثر می سازد، و دوم؛ در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان تاثیر قابل توجه می گذارد. قدرت تنها در رابطه بین دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد وجود دارد و می‌تواند در جهت های عمودی یا افقی اعمال شود. اغلب منبع قدرت در آن پست سازمانی وجود دارد كه صاحب منابع كمیاب یا ارزشمند است، و سایر دوایر سازمانی، از این جهت، به آن وابسته اند. هنگامی كه یك نفر به شخص دیگری وابسته باشد قدرت در رابطه ای پایدار می گردد كه شخص صاحب، آن را داراست و از این رو دارای قدرت بیشتری خواهد بود. هنگامی كه قدرت وجود داشته باشد (یعنی چنین رابطه ای بین دو نفر به وجود آید)، صاحب قدرت می‌تواند خواسته های خود را بر دیگری تحمیل كند. 1-4  اهداف پژوهش الف- هدف كلی: تبیین رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منبع قدرت مدیران. ب : اهداف جزئی: 1-     تبیین رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منبع قدرت پاداش مدیران. 2-     تبیین رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منبع قدرت تخصص مدیران. 3-     تبیین تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران بر حسب تخصص مدیریت و غیر مدیریت. 4-     تبیین رابطه بین منابع مختلف قدرت مدیران و سنوات خدمتی آنان. 1-5   فرضیات پژوهش الف- فرضیة اصلی: بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران‌ رابطة معنی داری ‌وجود دارد. ب- فرضیه های فرعی: بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منبع قدرت پاداش مدیران رابطة معنی داری وجود دارد. بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منبع قدرت تخصص مدیران رابطة معنی داری وجود دارد. بین هر یك از منابع قدرت مدیران بر حسب تخصص مدیریت و غیر مدیریت رابطة معنی داری وجود دارد. بین هر یك از منابع قدرت مدیران بر سنوات خدمتی آنان رابطة معنی داری وجود دارد. 1-6 ‌ متغیرهای تحقیق 1-     متغیرهای مستقل: قدرت ، اثر بخشی ارتباطات سازمانی متغیرهای وابسته: تخصص مدیریت‌، سنوات خدمت، قدرت تخصص و قدرت قانونی [1] – Barnard [2] – Katz and kahn [3] – Stinchcombe [4] – David Burnham [5]- Rosabeth Kanter

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تنظیم شناختی هیجان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق تنظیم شناختی هیجان مبانی نظری وپیشینه تحقیق تنظیم شناختی هیجان , مبانی نظری , پیشینه تحقیق , تنظیم شناختی هیجان رفتن به سایت اصلی توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پاورپوینت آموزشی درس برنامه‌ سازی پیشرفته

  پاورپوینت آموزشی درس برنامه‌ سازی پیشرفته پاورپوینت آموزشی درس برنامه‌ سازی پیشرفته , پاورپوینت , خرید پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , پاورپوینت بررسی مبدل های AD به همراه تصاویر آموزشی , بررسی مبدل های AD , دانلود و خرید پاورپوینت…

 • پکیج مشاوران نصر فوق العاده و کاملا تضمین شده قبولی بی چون و چرا و شگفتی ساز حتی در شب امتحان

  پکیج مشاوران نصر فوق العاده و کاملا تضمین شده قبولی بی چون و چرا و شگفتی ساز حتی در شب امتحان پکیج مشاوران نصر فوق العاده و کاملا تضمین شده قبولی بی چون و چرا و شگفتی ساز حتی در…

 • دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان

  دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان , تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان , دانلود مقاله تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان , دانلود مقاله حسابداری…

 • کاتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  کاتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا کاتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا , CATIA , SOLIDWORKS , دانلود پروژه سالیدورک , دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی , دانلود پروژه کتیا , نقشه های اجرایی کاتر , نقشه های…

 • آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 81

  آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 81 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 81 , نوسان , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم , بالاترین و پایین ترین قیمت , حجم سهام…

 • آشنایی کامل با انواع مناسب ها و جشن های ایرانی ( عید نوروز،روزبسیج،روز دانشجو،عید فطر،عید قربان،شب یلدا،رسوم کردها،رسوم گیلانی ها، و غیره... )

  آشنایی کامل با انواع مناسب ها و جشن های ایرانی ( عید نوروز،روزبسیج،روز دانشجو،عید فطر،عید قربان،شب یلدا،رسوم کردها،رسوم گیلانی ها، و غیره... ) آشنایی کامل با انواع مناسب ها و جشن های ایرانی ( عید نوروز،روزبسیج،روز دانشجو،عید فطر،عید قربان،شب یلدا،رسوم…

 • بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

  بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر , بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر , سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر رفتن به سایت اصلی بررسی سیستم مدیریت…

 • مدل سازی و کنترل اینورتر منبع ولتاژ با اتصال متقابل و ولتاژ متوسط

  مدل سازی و کنترل اینورتر منبع ولتاژ با اتصال متقابل و ولتاژ متوسط مدل سازی و کنترل اینورتر منبع ولتاژ با اتصال متقابل و ولتاژ متوسط , Cross connected multilevel phase capacitors , voltage source inverter رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع راهبردهای مقابله ای ( فصل دوم مقاله )

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع راهبردهای مقابله ای ( فصل دوم مقاله ) مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع راهبردهای مقابله ای ( فصل دوم مقاله ) , مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع راهبردهای مقابله…

 • بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

  بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه , بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه رفتن به سایت…

 • مهندسی جوشكاری پیشرفته (فرایندهای جوشکاری )

  مهندسی جوشكاری پیشرفته (فرایندهای جوشکاری ) مهندسی جوشكاری پیشرفته (فرایندهای جوشکاری ) , مهندسی جوشكاری پیشرفته (فرایندهای جوشکاری ) , مهندسی , جوشكاری پیشرفته , فرایندهای جوشکاری رفتن به سایت اصلی مهندسی جوشكاری پیشرفته (فرایندهای جوشکاری ) فرایندهای جوشکاری ذوبی…

 • کتاب استفاده از جوملا 2.5

  کتاب استفاده از جوملا 2.5 کتاب استفاده از جوملا 2.5 , کتاب , استفاده , جوملا رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی دو کتاب استفاده از جوملا 2.5 میباشد. این فایل در قالب pdf و در 252 صفحه آماده…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

  دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط , دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار , موفقیت و ارتباط , پاورپوینت مدیریت رفتار , موفقیت و ارتباط , مدیریت رفتار , موفقیت و ارتباط , موفقیت…

 • تحقیق عملیات ضربت ذوالفقار

  تحقیق عملیات ضربت ذوالفقار تحقیق عملیات ضربت ذوالفقار , تحقیق عملیات ضربت ذوالفقار , عملیات ضربت ذوالفقار , ضربت ذوالفقار , تحقیق ضربت ذوالفقار , تحقیق جنگ تحمیلی , جنگ تحمیلی دفاع مقدس , هشت سال دفاع مقدس , تحقیق…

 • فرم شیشه ای و شفاف

  فرم شیشه ای و شفاف فرم شیشه ای و شفاف , سی شارپ , فرم شیشه ای و شفاف رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی دیگر برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد این برنامه پس از اجرا به…

 • پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه

  پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه , چرخه زندگی آفت سرخرطومی برگ یونجه , زیست شناسی آفت سرخرطومی برگ یونجه , خسارت آفت سرخرطومی…

 • 66 نمونه سوال فصل دوم کتاب ریاضی سوم دبستان - عددهای چهار رقمی

  66 نمونه سوال فصل دوم کتاب ریاضی سوم دبستان - عددهای چهار رقمی 66 نمونه سوال فصل دوم کتاب ریاضی سوم دبستان - عددهای چهار رقمی , دانلود نمونه سول ریاضی سوم دبستان , دانلود نمونه سوال امتحان ریاضی فصل…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه چهارم ساختمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه چهارم ساختمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه چهارم ساختمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان…

 • پاورپوینت بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستان سربیشه

  پاورپوینت بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستان سربیشه پاورپوینت بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستان سربیشه , دانلود پاورپوینت بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود…

 • مبانی نظری شیعیان سیستان

  مبانی نظری شیعیان سیستان مبانی نظری شیعیان سیستان , مبانی نظری شیعیان سیستان , مبانی نظری , شیعیان سیستان رفتن به سایت اصلی مبانی نظری شیعیان سیستان توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…

 • پاورپوینت هوش مصنوعی

  پاورپوینت هوش مصنوعی پاورپوینت هوش مصنوعی , پاورپوینت هوش مصنوعی رفتن به سایت اصلی هوش مصنوعی چیست؟ مبانی هوش مصنوعی تاریخچه هوش مصنوعی مانند انسان عمل کردن  Acting humanly عاقلانه فکر کردن    Think rationally  عاقلانه عمل کردن    Act…

 • مقاله آموزشی زندگی نامه استاد شهـریار به قـلم جـناب آقای زاهـدی ، دوست استاد

  مقاله آموزشی زندگی نامه استاد شهـریار به قـلم جـناب آقای زاهـدی ، دوست استاد مقاله آموزشی زندگی نامه استاد شهـریار به قـلم جـناب آقای زاهـدی ، دوست استاد , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید…

 • دانلود مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و حسابداری به همراه متن انگلیسی

  دانلود مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و حسابداری به همراه متن انگلیسی دانلود مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و حسابداری به همراه متن انگلیسی , تحقیق دانشجویی , تحقیق در مورد مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و…

 • فایل اتوکد نما مدرسه 2 طبقه کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد نما مدرسه 2 طبقه کامل قابل ویرایش فایل اتوکد نما مدرسه 2 طبقه کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد , پلان اتوکد , اتوکد , فایل اتوکد , نقشه معماری , پلان معماری ,…

 • تحقیق اختصاص ترافیک چندین سرویس در مخابرات ماهواره ای

  تحقیق اختصاص ترافیک چندین سرویس در مخابرات ماهواره ای تحقیق اختصاص ترافیک چندین سرویس در مخابرات ماهواره ای , تحقیق مخابرات , دانلود تحقیق , كار تحقیقی برق و مخابرات , تحقیق اختصاص ترافیک چندین سرویس در مخابرات ماهواره ای…

 • دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی

  دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی , دانلود فایل ورد word بهینه…

 • فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد , پلان اتوکد , اتوکد , فایل…

 • سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) و بیداری اسلامی

  سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) و بیداری اسلامی سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) و بیداری اسلامی , سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) و بیداری اسلامی رفتن به سایت اصلی ناتو سازمانی بود كه در دوران پس از جنگ جهانی دوم…

 • پرسشنامه‌ی سلامت معنوی

  پرسشنامه‌ی سلامت معنوی پرسشنامه‌ی سلامت معنوی , پرسشنامه‌ی سلامت معنوی , سلامت معنوی رفتن به سایت اصلی پرسشنامه‌ی سلامت معنوی پرسشنامه ۲۰ سؤالی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون Palutzian & Ellison که ۱۰ سؤال آن سلامت مذهبی و ۱۰ سؤال…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *